Το υπουργείο παιδείας, ανακοίνωσε τους προσωρινούς εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16), σχολ. έτους 2021-2022

H ανακοίνωση

Από το και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο για τα Μουσικά Σχολεία, οι οποίοι καταρτίστηκαν, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 164538/Ε1/16-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ7Ψ46ΜΤΛΗ-45Λ) Πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης στοιχείων, μόνο ηλεκτρονικά, στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (email: ),

από Πέμπτη 13-01-2022 έως και Δευτέρα 17-01-2022.