Προσδιορισμός φορέων υλοποίησης και λειτουργίας των Δράσεων και Έργων του και Ανθεκτικότητας, αρμοδιότητας του και Θρησκευμάτων στα Πλαίσιο.

Η απόφαση

Α. Στη δράση : «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ανά έργο ορίζονται ως φορείς υλοποίησης οι εξής φορείς :

1. «Μετατροπή συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτό κώδικα, διαδραστικά, ψηφιακά περιβάλλοντα, προσβάσιμα σε όλους, με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης, δυναμικής αναβάθμισης συνεργιών με κοινότητες εκπαιδευτικών»: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

2. «Σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με τη χρήση μηχανικής μάθησης»: ΙΤΥΕ Διόφαντος

3. «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης»: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ)

4. «Ψηφιακή Πρόσβαση / Κουπόνι για ψηφιακό εξοπλισμό για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών»: Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)

5. «Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ

6. «Εργαλεία για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

7. «Ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας σε 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις»: ΙΤΥΕ Διόφαντος

8. «Δράσεις κατάρτισης εκπαιδευτικών»: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 9. «eSchools / Ψηφιακές υπηρεσίες για σχολεία»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ

10. «Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Β. Στη Δράση: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ)» ανά έργο, ως φορείς υλοποίησης ορίζονται οι εξής :

1. «Ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης)»: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

2. «Ίδρυση & λειτουργία πρότυπων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ)»: ΙΝΕΔΙΒΙΜ

3. «Μετασχηματισμός ΕΕΚ (Ψηφιοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, – Πλατφόρμα ΕΕΚ)» a. Ψηφιοποίηση ΕΟΠΠΕΠ: Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) b. Πλατφόρμα ΕΕΚ: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

4. «Ανάπτυξη και πιστοποίηση επαγγελματικών προφίλ στους τομείς της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος και της ψηφιακής οικονομίας»: ΕΟΠΠΕΠ Γ.

Στη Δράση : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» ανά έργο, ως φορείς υλοποίησης ορίζονται οι εξής :

1. «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» ορίζεται ως φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

Δ. Στη Δράση : «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» ανά έργο, ως φορείς υλοποίησης ορίζονται οι εξής :

1. «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας (ΣΕΑ) / Επισκέπτες Καθηγητές (Clusters of Research Excellence – CREs / Visiting Professorships)»: a. «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας (ΣΕΑ) – (Clusters of Research Excellence – CREs): ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) b. Επισκέπτες Καθηγητές (Visiting Professorships): ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ

2. «Πανεπιστήμια Αριστείας – ΠΑ (Universities of Excellence – UoEs)»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ

3. «Βιομηχανικά Διδακτορικά (Industrial PhDs)»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ

4. «Trust Your Stars»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ και το ΕΛΙΔΕΚ

5. «Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης – Στρατηγική για την ανάπτυξη της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών»: ΕΘΑΑΕ σε σύμπραξη με το ΙΕΠ

6. «Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου των Εθνικών Ελληνικών Βιβλιοθηκών»: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)