Υπουργείου Παιδείας: Αναγκαία η ελαχιστοποίηση συγχρωτισμού-Ομάδα 1 και 2 Ενδεικτική διάρθρωση του εβδομαδιαίου ωρολόγιου προγράμματος διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης

 Στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπαίδευσης κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση πρακτικών ελαχιστοποίησης του συγχρωτισμού των μαθητών/-τριών.

Ως εκ τούτου, και, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 6 (παρ. 3) περί γενικών μέτρων προστασίας της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.5339/08-09-2020 (Β΄ 3780) ΚΥΑ, προτείνεται ο κατ΄ ελάχιστον διαχωρισμός του συνόλου των τμημάτων της σχολικής μονάδας σε δύο σταθερές ομάδες (ΟΜΑΔΑ Ι και ΟΜΑΔΑ ΙΙ).

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων για κάθε ομάδα μπορεί ενδεικτικά να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Ι ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08:15 09:00 45′ 08:15 09:00 45′
09:00 09:45 45′ Διάλειμμα 15 λεπτών
Διάλειμμα 15 λεπτών 09:15 10:00 45′
10:00 10:45 45′ 10:00 10:45 45′
10:45 11:30 45′ Διάλειμμα 15 λεπτών
Διάλειμμα 15 λεπτών 11:00 11:45 45′
11:45 12:30 45′ 11:45 12:30 45′
12:30 13:15 45′ Διάλειμμα 15 λεπτών
Διάλειμμα 15 λεπτών 12:45 13:30 45′
13:30 14:10 40′ 13:30 14:10 40′

 

Με ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων των Εσπερινών Σχολείων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ