Μεταφορά 178 οργανικών θέσεων προσωπικού ΚΕΠΛΗΝΕΤ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας.

Η απόφαση

Με την υπ. αριθμ. 94870/Ν4 –ΦΕΚ B 3585 – 04.08.2021– Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή μεταφέρονται οι 178 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων:

Η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. Αναλυτικά η Απόφαση με την μεταφορά των 178 οργανικών θέσεων Μεταφορά οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. διαπιστώνουμε: Τη μεταφορά των 178 οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: