Κατατέθηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Οι τροπολογίες

Άρθρο 2 Ολοκληρωμένες πράξεις μετάταξης υπαλλήλων — Τροποποίηση άρθρου 1 του  ν. 4440/2016

1. Στο άρθρο 6 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) περί της διαδικασίας διενέργειας προγράμματος κινητικότητας προστίθεται παρ. 13 ως εξής: «13. Ολοκληρωμένες πράξεις μετάταξης κατά την έννοια των παρ. 7 και 12 θεωρούνται και οι πράξεις, σι οποίες έχουν λάβει κωδικό αριθμό δημοσίευσης (ΚΑΔ) μέχρι την προβλεπόμενη στις παραπάνω παραγράφους καταληκτική Προθεσμία.».

2. Η παρ. Ι ισχύει και για τον δεύτερο κύκλο κινητικότητας έτους 2021.

Άρθρο 3 Υπηρεσιακός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Η εξουσία τελικής υπογραφής, αφενός στις διοικητικές πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και σε οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές πράξεις ομοίου περιεχομένου, οι οποίες εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή υποβάλλονται σ’ αυτό προς έγκριση ή Θεώρηση ή υπογραφή και αφορούν στους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού και εν γένει στο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει εκπαιδευτικό ή διοικητικό έργο στην αλλοδαπή, στους Θρησκευτικούς λειτουργούς, στο εκκλησιαστικό προσωπικό και στο προσωπικό θρησκευτικής εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, στους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές Θέσεις εκ μετατροπής θέσεων διακόνων, στους Μουφτήδες, τους τοποτηρητές Μουφτειών Θράκης και το Προσωπικό ανεξάρτητης σχέσεως εργασίας, καθώς και στους Ιεροδιδασκάλους Μουσουλμανικής Θρησκείας, είτε υπάγονται άμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε υπάγονται σε εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα, ιδρύματα, Φορείς και εν γένει νομικές οντότητες και αφετέρου στις εκθέσεις απόψεων της Διοίκησης και τα λοιπά έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα ή μέσα που προσβάλλουν πράξεις ή παραλείψεις του Υπουργείου, ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. ‘Οσον αφορά στις διοικητικές πράξεις και αποφάσεις, πλέον εκείνων της παρ. 1, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, η εξουσία τελικής υπογραφής τους ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο εισηγούνται ή προτείνουν οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πέραν των προβλεπομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 δύναται να εκχωρούνται επιπλέον αρμοδιότητες και δικαίωμα τελικής υπογραφής, κατά το μέρος που καλούνται να ασκήσουν αρμοδιότητες επί Θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικού προσωπικού ή εν γένει των Παρ. Ι έως και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019:

α) στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που δεν υπάγονται στον Υπηρεσιακό Γραμματέα,

β) στους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

γ) στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου για κάθε μία των προαναφερομένων τριών περιπτώσεων Γενικού Γραμματέα, καθώς και

δ) στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Καθήκοντα δευτερεύοντα διατάκτη για τις δαπάνες των περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης δύναται να ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

4. Οι οργανικές μονάδες επιπέδου διεύθυνσης και τμήματος των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης υπάγονται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως προς την οικονομική δραστηριότητα και λειτουργία τους, και τους ανατίθενται οι αρμοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών τους, καθώς και η τήρηση του Φυσικού αρχείου αυτών. Αρμοδιότητες εκκαθάρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για τις δαπάνες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ανατίθενται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σε Τμήμα Β’ Οικονομικού Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται στην αρμοδιότητά του. Αρμοδιότητες εκκαθάρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για τις δαπάνες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανατίθενται στα Τμήματα Β Οικονομικού των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εξόφληση των εν λόγω χρηματικών ενταλμάτων διενεργείται από το Β Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμής Δαπανών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την υπαγωγή των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αποτελούν ειδικούς φορείς στον προϋπολογισμό του, στις διατάξεις που αφορούν στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών Δαπανών.

5. Εφόσον, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκκρεμεί διορισμός επιλεγέντα υποψηφίου για θέση υπηρεσιακού γραμματέα, έχει παρέλθει ο εύλογος χρόνος κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) από την ημερομηνία επιλογής, χωρίς την ανάληψη υπηρεσίας και επέρχεται μεταβολή των αρμοδιοτήτων του, η Θέση επαναπροκηρύσσεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 4 Παράταση συμβάσεων σίτισης φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Δημόσιες συμβάσεις φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίες έληξαν κατά το διάστημα από την 1η.1.2022 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος ή πρόκειται να λήξουν έως την 31η.3.2022, δύναται να παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει την 31η.12.2022, με απόφαση του αρμόδιου για την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας οργάνου.