Με  απόφαση της Υπουργού Παιδείας , συγκροτείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.- ).

Ανασυγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μετά το νόμο 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020)

Συγκροτούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.-
ΔΙΑΥΓΕΙΑ), αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στην Υπηρεσία μας με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

2. 2.1) Έργο της Ο.Δ.Ε.- ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την εφαρμογή του Ν. 4727/2020, είναι η τεχνική, διαδικαστική και
οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο δικτυακό
τόπο https://diavgeia.gov.gr. H Ο.Δ.Ε. – ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του έργου της, μπορεί να συλλέγει και να αξιοποιεί τα σχόλια, τις ιδέες και προτάσεις που
θα καταθέτουν οι πολίτες.

2.2) Επίσης φροντίζει για την εφαρμογή του άρθρου 80 του Ν. 4727/2020, και είναι αρμόδια για την καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων και την ανάρτηση των συνόλων δεδομένων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο.

Ειδικότερα, η Ομάδα Διοίκησης Έργου του Προγράμματος Διαύγεια είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία με τις οικείες οργανικές μονάδες, για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων που βρίσκονται στην κατοχή του φορέα, την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής διάθεσής τους, καθώς και την επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο συντονιστής της Ο.Δ.Ε.- ΔΙΑΥΓΕΙΑ ορίζει τα αρμόδια στελέχη που θα είναι υπεύθυνα για την διεκπεραίωση των συγκεκριμένων εργασιών.

3. Ο συντονιστής της Ο.Δ.Ε. – ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τα μέλη εργάζονται εντός ωραρίου χωρίς πρόσθετη αποζημίωση και παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα τους. Η Ο.Δ.Ε.- ΔΙΑΥΓΕΙΑ συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο.

4. Ορίζουμε τον συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε. – ΔΙΑΥΓΕΙΑ ως εξής:

4.1. Ως συντονιστή τον Ιωάννη Τσουράκη, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

4.2. Και ως μέλη:

4.2.1. Κατωπόδη Ιωάννη, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών συστημάτων, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Στεφάνου, προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας

4.2.2. Χρήστο Τσόλκα προϊστάμενο του Τμήματος Μητρώου της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Κακαργιά, υπάλληλο του Τμήματος Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης του Πολίτη.

4.2.3. Ευγενία Τραϊφόρου υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Τμήματος Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρώτρια την Ελένη Σταματοπούλου, υπάλληλο του Τμήματος Στατιστικής και Ποιοτικής επεξεργασίας δεδομένων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού.

4.2.4. Ασημίνα Δρεμέτσικα προϊσταμένη του Τμήματος Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης διαδικασιών με αναπληρώτρια τη Βαρβάρα Δούκα υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

4.2.5. Αθανάσιο Ρούσκα προϊστάμενο του Τμήματος Ξένων Σχολείων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Ρούνη προϊσταμένη του Τμήματος Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.’

Γραμματειακές υπηρεσίες της Ο.Δ.Ε.- ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα παρέχει η Χρυσούλα Μπεσίρη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, με αναπληρώτρια τη Μαρία Μπούκη, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.