Για την έγκριση παροχής υπηρεσιών σε ΣΤΕΛΕΧΗ της δημόσιας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την απασχόλησή τους σε συγχρηματοδοτούμενα έργα απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης.

Το έγγραφο

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 9, εδάφιο τρίτο του ν. 4075/2012 (Α΄ 89 & διόρθωση σφάλματος Α΄ 60/2013), όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4076/2012 (Α΄ 159), για την έγκριση παροχής υπηρεσιών σε ΣΤΕΛΕΧΗ της δημόσιας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την απασχόλησή τους σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης.

Σας επισημαίνουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή για την οποία απαιτείται η έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.3528/2007 (Α’ 26). Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. στις οποίες έχουν υποβληθεί από το Φεβρουάριο του 2021 και μετά, αιτήσεις από στελέχη της εκπαίδευσης για χορήγηση έγκρισης για την απασχόλησή τους σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ (όπως Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση) ή άλλα έργα ΕΣΠΑ) να αποστείλουν άμεσα, μέσω των Περ/κών Δ/νσεων Εκπ/σης, στο e-mail της υπηρεσίας μας ξεχωριστούς ανά έργο πίνακες στους οποίους να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ -ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ -ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι Περ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης να αποστείλουν επίσης τον ως άνω πίνακα εφόσον έχουν υποβληθεί αιτήσεις από στελέχη της εκπαίδευσης απευθείας σε αυτές, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση.