Διορισμός 10 υπαλλήλων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του και Θρησκευμάτων.

Διορισμός δέκα (10) υπαλλήλων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, βάσει της υπ’ αρ. 676/20-07-2020 απόφασης του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, που αφορά σε αιτήματα αντικατάστασης διοριστέων λόγω μη αποδοχής διορισμού, στο πλαίσιο της προκήρυξης 8Κ/2008, και της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./79/13364/09-12-2015 (ΦΕΚ 2765 Β’) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κατανομή προσωπικού έτους 2015» (ΑΔΑ: 6ΩΚΔ465ΦΘΕ-65Λ) που αφορά στους πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1180/Γ΄/13- 12-2010.

Η Απόφαση Διορίζουμε τους παρακάτω επιτυχόντες της προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ 2008, ως μόνιμους υπαλλήλους με διετή δοκιμαστική υπηρεσία, σε κενές οργανικές θέσεις, με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ και εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) 1, στις ακόλουθες Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, όπου οφείλουν να παρουσιαστούν για την ορκωμοσία και την ανάληψη των καθηκόντων τους εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της παρούσα.

Δείτε την απόφαση