Σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» Διαγραφή και ιθαγένειας και από τα και πιστοποιητικά σπουδών παρελθόντων ετών

Με διάταξη (άρθρο 34) που συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή το προχωρά στην απαλοιφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας από τα αποδεικτικά απόλυσης και τα πιστοποιητικά σπουδών.

Με τη διάταξη αυτή, πέραν των νέων που θα εκδίδονται χωρίς θρήσκευμα και ιθαγένεια, επιπλέον και κάθε πιστοποιητικό που θα εκδίδεται στο εξής για να βεβαιώσει σπουδές και απόλυση που έγιναν στο παρελθόν, δεν θα περιέχει θρήσκευμα και ιθαγένεια.