Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάνει το , αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών των κτηριακών εγκαταστάσεων του.

Τι αναφέρει το έγγραφο

Αποφασίζουμε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με προσυμβατικό έλεγχο σε ευρώ(€), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, για την κάλυψη των αναγκών των κτηριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για χρονικό διάστημα είκοσι επτά (27) μηνών και με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για τη σύναψη σύμβασης συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.167.741,94 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 2.688.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικών ετών 2021, 2022, 2023 και προαιρετικά 2024 και συγκεκριμένα τον Λογαριασμό 6ου βαθμού (Α.Λ.Ε.) 2420911001, του Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-501-0000000. 2.Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, όπως αυτές αναφέρονται στην οικεία διακήρυξη.