Εφόσον η σχολική μονάδα τοποθέτησής τους βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή μετάθεσης από το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στο οποίο υπηρετούν, η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης.

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. 76389/Ε2/28-6-2021 εγγράφου μας διευκρινίζουμε ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία σε και μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω έγγραφο.

Επιπλέον, όσοι τοποθετήθηκαν οριστικά κατά το τρέχον σχολικό έτος, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους, δηλώνοντας ωστόσο ότι υπηρετούν με θητεία μέχρι και 31-8-2021 σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, στο οποίο και υποχρεούνται να παρέχουν θερινή υπηρεσία. Εφόσον η σχολική μονάδα τοποθέτησής τους βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή μετάθεσης από το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στο οποίο υπηρετούν, η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της με e-mail.