Ανάκληση πρόσληψης και αποδοχή παραίτησης 28 προσωρινών εκπαιδευτικών.

Η απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την ανάκληση της πρόσληψης των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την κάτωθι Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επειδή δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός των οριζομένων προθεσμιών: