Με απόφαση της υπουργού παιδείας, εγκρίθηκε η  ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 2.478.000,00 € για υπηρεσίες φύλαξης 3 ετών στο .

Η απόφαση

Εγκρίνουμε την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (2.478.000,00 €) με ΦΠΑ που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα οικονομικά έτη 2022, 2023 & 2024, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, σε βάρος του λογαριασμού 2420911001 «Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης», του Ειδικού Φορέα 1019-501-0000000, για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με προσυμβατικό έλεγχο, για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την κάλυψη των υφιστάμενων πραγματικών αναγκών φύλαξης των κτιρίων του Υ.ΠΑΙ.Θ.(κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Μαρούσι, εγκαταστάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. στον Άγιο Ανδρέα δήμου Μαραθώνα και εγκαταστάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο Νέο Φάληρο) ούτως ώστε να διασφαλισθούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας των εργαζομένων και των επισκεπτών. Η δαπάνη δηλαδή θα επιβαρύνει τα έτη 2021 (3 μήνες με απόφαση ανάληψης), 2022, 2023 & 2024 (δικαίωμα προαίρεσής)

Οι αρμόδιες διευθύνσεις θα πρέπει να φροντίσουν για την εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό των ετών 2022, 2023 & 2024.