Υπουργείο Υγείας – : Απόφαση συγκρότησης διαπεριφερειακών διαδικτυακών τμημάτων μαθητών ευπαθών ομάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απόφαση συγκρότησης διαπεριφερειακών διαδικτυακών τμημάτων μαθητών ευπαθών ομάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις ν.1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Την με αρ. πρωτ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α. (Β’ 3882) με θέμα: «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το με αρ. πρωτ. Φ.49/6277/06-11-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

4. Το με αρ. πρωτ. Φ25.1/7534/11-11-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

5. Το με αρ. πρωτ. 8471/11-11-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Πελοποννήσου

6. Το με αρ. πρωτ. 20968/11-11-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής
Μακεδονίας

7. Τα με αρ. πρωτ. 12197/6-11-2020, 12466/10-11-2020, 11462/23-10-2020 έγγραφα της Περιφερειακής
Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας

8. Το με αρ. πρωτ. 8078/11-11-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας