Υπέρβαση Ενωτική Κίνηση ΠΕ: Υποβιβασμοί- Συγχωνεύσεις- Καταργήσεις σχολικών μονάδων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/05/2013 - 10:17 | Author: Newsroom Ipaidia

Υποβιβασμοί – Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις σχολικών μονάδων

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις υπεραριθμίες εκπ/κών στην Π.Ε.

Με αφορμή τα - εύλογα - ερωτήματα και την έκδηλη ανησυχία των συναδέλφων για τις επερχόμενες αλλαγές (υποβιβασμούς, συγχωνεύσεις, καταργήσεις) στο σχολικό χάρτη της χώρας, καθώς και τις διαμαρτυρίες άλλων που αφορούν στην εφαρμογή – από τα οικεία ΠΥΣΠΕ - της κείμενης νομοθεσίας για τις υπεραριθμίες που προκύπτουν, η Κίνησή μας προχωρεί στην έκδοση αυτού του σημειώματος με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων και την ακώλυτη άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Επισημαίνουμε ότι η ρύθμιση των υπεραριθμιών με βάση το Π.Δ. 50/96 (και 100/97) αφορά σε υπηρεσιακές μεταβολές εντός της Περιοχής Μετάθεσης, αλλά αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία και με δηλωμένη την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών που θα παραμείνουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

1. Ο χαρακτηρισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεράριθμου σημαίνει και απώλεια της οργανικής θέσης;

Ασφαλώς και ΟΧΙ στις περιπτώσεις υποβιβασμού και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός είτε αποκτά άλλη οργανική είτε παραμένει στο σχολείο του ως λειτουργικά υπεράριθμος (βλέπε παρακάτω τη διαδικασία).

Στην περίπτωση της κατάργησης σχολικής μονάδας υπάρχει η πιθανότητα να τεθεί στη «διάθεση» του ΠΥΣΠΕ (ή της Περιοχής Μετάθεσης) και αυτό μόνο αν δεν απομένει κενή οργανική θέση στην Περιοχή Μετάθεσης όπου ανήκει (βλέπε παρακάτω τη διαδικασία).

2. Η κατάργηση οργανικών θέσεων μπορεί να επιφέρει απόλυση εκπαιδευτικού;

Η βούληση της κυβέρνησης για κατάργηση οργανικών θέσεων αποτυπώθηκε στην εγκύκλιο που απέστειλε στις αρχές Απριλίου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις. Είναι προφανές ότι στις επόμενες μεταβολές θα χαθούν εκατοντάδες οργανικές θέσεις στην Π.Ε. μέσω των συγχωνεύσεων – καταργήσεων αλλά και με τους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων. Ας δούμε, λοιπόν, τι προβλέπει η νομοθεσία σχετικά:

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι, εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν» (άρθρο 39, παρ. 1 του Ν. 3528/07). «Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος (σ.σ. του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα) για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις» (άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 3528/07).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα σε όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις, οι δε υπηρεσιακές μεταβολές αυτών (τοποθετήσεις, μεταθέσεις, υπεραριθμίες, αποσπάσεις) διενεργούνται βάσει των ειδικών διατάξεων (νόμος - πλαίσιο 1566/85, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει): οι υπεραριθμίες εντός της Περιοχής Μετάθεσης ρυθμίζονται με τα Π.Δ. 50/96 και 100/97, έχουν νομοθετηθεί οι υποχρεωτικές αποσπάσεις ανά την επικράτεια (άρθρο 31, παρ. 3 του Ν. 3848/10) και εσχάτως οι υποχρεωτικές μεταθέσεις με το νόμο - λαιμητόμο 4093/12, ενώ εκκρεμεί η δημοσίευση του Π.Δτος για τα κριτήρια και τη διαδικασία διενέργειας αυτών.

Επισημαίνουμε ότι οι οργανικές θέσεις νοούνται αφηρημένες, είναι καταρχήν ανεξάρτητες από τις υπηρεσιακές θέσεις που ανήκουν σε κάθε σχολική μονάδα και έχουν νομοθετηθεί ενιαία σε ολόκληρη την επικράτεια - κατά Κλάδο και Ειδικότητα. Κατά συνέπεια για να απολυθεί εκπαιδευτικός της Π.Ε. - εξαιτίας της κατάργησης οργανικών θέσεων - θα πρέπει να είναι υπεράριθμος στην επικράτεια.

3. Ποια η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών;

Γενικά

Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών εντός της Περιοχής Μετάθεσης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δτος 50/96, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του Π.Δτος 100/97.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία» μετάθεσης πλην των πολυτέκνων, καθώς και όσοι έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν την διετία υποχρεωτικής παραμονής τους στο δυσπρόσιτο σχολείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως είναι αυτονόητο, στις περιπτώσεις καταργήσεων σχολικών μονάδων χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι και οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.

Α. Διαδικασία χαρακτηρισμού εκπαιδευτικών ως υπεράριθμων

1η Πράξη

Τα ΠΥΣΠΕ σε συνεδρίασή τους διαπιστώνουν την ύπαρξη υπεραριθμίας σε σχολικές μονάδες. Η διαπίστωση αυτή λαμβάνει χώρα ύστερα από τη διαδικασία των μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή, καθώς και τη δημοσίευση των Υπουργικών Αποφάσεων με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων (υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις, προαγωγές).

2η Πράξη

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στα σχολεία όπου και διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Δήλωση - θετική ή αρνητική - υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ή της Ειδικότητας όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία.

3η Πράξη

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Περίπτωση α’: Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

Περίπτωση β’: Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί (της περίπτωσης β’) που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην περίπτωση συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται (άρθρο 14, παρ. 1, περιπτ. β’, εδ. β’ του Π.Δτος 50/96).

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που συγχωνεύονται θεωρείται ότι ανήκουν στο σχολείο που «διασώζεται». Για το χαρακτηρισμό των - τυχόν - υπεραρίθμων ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφουμε παραπάνω (περίπτωση α’ και β’).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έτος οργανικής τοποθέτησης για τον κάθε εκπαιδευτικό είναι το έτος που έλαβε οργανική θέση στη σχολική μονάδα, η οποία τώρα συγχωνεύεται.

4η Πράξη

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά, εντός δέκα (10) ημερών.

Β. Διαδικασία τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Βήμα α’: Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στην σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

Βήμα β’: Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι και επιθυμούν (καταθέτοντας δήλωση προτίμησης) να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας με αυτή του σχολείου τους.

Βήμα γ’: Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης οι απομένοντες υπεράριθμοι τοποθετούνται - κατά προτεραιότητα - σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί αποδεχόμενοι τη συγκεκριμένη διαδικασία με τη δήλωση επιθυμίας να τοποθετηθούν σε σχολεία της ίδιας ομάδας, αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων με το σχολείο όπου υπηρετούσαν, δεν τοποθετούνται σε σχολείο της όμορης ομάδας.

Βήμα δ’: Εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι και δεν υπέβαλαν δήλωση τοποθέτησης, καθώς και αυτοί που υπέβαλαν αλλά δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης, συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δτος 50/96 και του άρθρου 13 του Π.Δτος 100/97.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό υπάρξουν κενές θέσεις.

Βήμα ε’: Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι (ή στη Δ/νση αν το σχολείο έχει καταργηθεί) και διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους.

4. Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν τη νέα οργανική θέση;

Όσοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους με τις διαδικασίες που περιγράφουμε παραπάνω και, επομένως, δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους θέσης.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, έχουν την υποχρέωση της υπηρέτησης της νέας οργανικής τους θέσης.

5. Ποιος παραμένει Διευθυντής σε περίπτωση συγχώνευσης Δημοτικών σχολείων;

Σε περίπτωση συγχώνευσης Δημοτικών Σχολείων από τους δύο Διευθυντές παραμένει στο νέο σχολείο αυτός που στους αξιολογικούς πίνακες του 2011 συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων.

6. Τι ισχύει για το Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου που υποβιβάζεται σε κάτω του 4/θ;

Σε περίπτωση υποβιβασμού, ακόμα και λειτουργικού, σε κάτω του 4/θεσίου, ο εν λόγω Διευθυντής τοποθετείται κατά προτεραιότητα, ύστερα από δήλωσή του, σε κενή θέση, ανεξάρτητα αν η σχολική μονάδα ήταν στις αρχικές προτιμήσεις του. Αν δεν καταστεί δυνατή η τοποθέτησή του σε άλλη διευθυντική θέση, ο ενδιαφερόμενος παραμένει ως Προϊστάμενος στην σχολική μονάδα.

7. Τι ισχύει στην περίπτωση προαγωγής Δημοτικού Σχολείου σε άνω του 3/θεσίου;

Σε περίπτωση προαγωγής Δημοτικού Σχολείου σε άνω του 3/θεσίου τοποθετείται (μέχρι λήξης της θητείας) Διευθυντής από τους αξιολογικούς πίνακες, εφόσον οι υποψήφιοι εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.

Σε περίπτωση που το σχολείο θα είναι, λόγω του μαθητικού δυναμικού, λειτουργικά 4/θέσιο και άνω την επόμενη σχολική χρονιά (2013-2014), η παραπάνω τοποθέτηση θα έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Μάιος 2013  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: