Ανοικτή Επιστολή
ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Αθλητισμού και Πολιτισμού
2. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
3.Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)
5. Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.)
6. Διευθυντές σχολείων
7. Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ19/20

Το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΠ ενόψει της εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος βάσει τουοποίου συνάδελφοι ενδεχομένως χαρακτηριστούν ολικά υπεράριθμοι και μετακινηθούν υποχρεωτικά, υπενθυμίζει την κείμενη νομοθεσία και τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε κάθε περίπτωση, πριν το χαρακτηρισμό οποιουδήποτε συναδέλφου ως ολικά υπεράριθμου.
Δεύτερη ειδικότητα: Σε πολλούς συναδέλφους πληροφορικής έχει αποδοθεί 2ηειδικότητα. Το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΠ, σε μία κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο μας και στο
πλαίσιο της συναδελφικής αλληλεγγύης, παροτρύνει τους συναδέλφους που έχουν
αναγνωρίσει 2η ειδικότητα να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του
υποχρεωτικού τους ωραρίου με μαθήματα της 2ης ειδικότητάς τους. Υπενθυμίζουμε ότι για τη 2η ειδικότητα δεν ισχύει περιορισμός ωρών. Περιορισμός υπάρχει μόνο για τα μαθήματα 2ης ανάθεσης που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 10 ώρες για την 1η και τη 2η ειδικότητα (Υ.Α. 23464/Γ2/06-03-2012).
Καλούμε επίσης τα μέλη των Π.Υ.Σ.Δ.Ε., να λάβουν υπόψη την παράμετρο αυτή
κατά τον υπολογισμό των κενών και των πλεονασμάτων, προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής που θα ενταχθούν στης λίστες ως ολικά υπεράριθμοι.
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής διδάσκουν τα
μαθήματα πληροφορικής τόσο στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία, όσο και στα δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.). Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 961 δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. πανελλαδικά, σε 480 εκ των οποίων έχουν ιδρυθεί οργανικές θέσεις πληροφορικών, οι οποίες θα καλυφθούν με μετατάξεις από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (η διαδικασία είναι σε εξέλιξη). Στα υπόλοιπα 481 δημοτικά με Ε.Α.Ε.Π. υπάρχουν κατά μέσο όρο 22 ώρες μαθημάτων πληροφορικής (Υ.Α. Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011), ενώ το ίδιο ισχύει και για τα 99 πιλοτικά ολοήμερα δημοτικά σχολεία (Υ.Α. Φ.12/819/104706/Γ1/13-09-2011). Σε όλα τα υπόλοιπα ολοήμερα δημοτικά σχολεία (3.366 σύμφωνα με στατιστικά του Υ ΠΑΙΘΠΑ 1 για το σχολικό έτος 2011-2012), λειτουργούν 3.728 Ολοήμερα τμήματα για τα οποία απαιτούνται (με βάση το πρόγραμμα και τα τμήματα) 8.977 ώρες εβδομαδιαίως, άρα περισσότεροι από 400 καθηγητές Πληροφορικής.
Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. για την έγκαιρη καταμέτρηση των
παραπάνω ωρών και προώθησή τους στα αρμόδια Π.Υ.Σ.Δ.Ε., για το συνυπολογισμό των ωρών αυτών στο ωράριο των εκπαιδευτικών πληροφορικής που θα συμπληρώσουν ωράριο ή θα διατεθούν εξολοκλήρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
1 http://www.minedu.gov.gr/home/dioikitika-eggrafa-main/58-eggrafa-protobathmias-ekpaideysis/3558-01-11-11-sygkentrotika-stoixeia-oloimeron-dimotikon-sxoleion-oloimeron-dimotikon-sxoleion-me-eaep-kaioloimeron-
nipiagogeion-gia-ti-sxoliki-xronia-2011-2012.html
Γυμνάσιο: Υπενθυμίζουμε ότι στα Πειραματικά Γυμνάσια τα οποία λειτουργούν με
το πιλοτικό πρόγραμμα, το μάθημα της Πληροφορικής είναι δίωρο, ενώ αναμένεται η
εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος στο σύνολο των γυμνασίων της χώρας. Στα
υπόλοιπα γυμνάσια και μέχρι την εφαρμογή του νέου πιλοτικού προγράμματος, το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται για 1 ώρα την εβδομάδα, ενώ το τμήμα χωρίζεται σε δύο μέρη αν οι μαθητές υπερβαίνουν τους 21, σύμφωνα με την 104013/Γ2/12-09-2011 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΠΑ. Άρα στα γυμνάσια στα οποία υπάρχουν τμήματα με περισσότερους από 21 μαθητές αναλογούν 2 ώρες μαθήματος Πληροφορικής ανά τμήμα.
Επιπλέον το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)
αποτελεί εκπαιδευτικό αντικείμενο που μπορεί να διδάξει και ο εκπαιδευτικός
Πληροφορικής σε 1η ανάθεση και διδάσκεται 1 ώρα εβδομαδιαίως στην Γ’ γυμνασίου.
Γενικό Λύκειο: Στο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει, το μάθημα της τεχνολογικής
κατεύθυνσης Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.)καθώς και τα επιλεγόμενα μαθήματα πληροφορικής που υπάρχουν στη Β’ και Γ’ τάξη είναι εργαστηριακά σύμφωνα με την εγκύκλιο 4243/Γ2/22-09-1999. Υπενθυμίζουμε ότι για όσα τμήματα των παραπάνω μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένης και της Α.Ε.Π.Π.) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 22, προβλέπεται 2ος εκπαιδευτικός ειδικότητας μέσα στο εργαστήριο εφόσον υπάρχουν περισσότεροι από 7 υπολογιστές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να υπολογίζονται 2 εκπαιδευτικοί για κάθε τμήμα, οπότε οι 2 ώρες πληροφορικής του κάθε μαθήματος υπολογίζονται ως 4.
Το μάθημα Τεχνολογία Επικοινωνιών της τεχνολογικής κατεύθυνσης στη Β’ Λυκείου
υπάρχει ως 2η ανάθεση για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ19-20 ελλείψει
εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ12.06, ΠΕ12.10, ΠΕ17.04 και ΠΕ17.08, σύμφωνα με την Υ.Α. 111276/Γ2/8-10-2007.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας τόσο για την Α’, όσο
και για τη Β’ τάξη αποτελεί 1η ανάθεση για όλες τις ειδικότητες (Υ.Α.
105847/Γ2/13-09-2012) και οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής δύναται να διδάσκουν μέχρι και δύο μαθήματα σε τμήματα ερευνητικής εργασίας (Υ.Α. 100838/Γ2/4-9-2012).
Επαγγελματικά Λύκεια: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής έχουν ως 1η ανάθεση το
μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α’ ΕΠΑ.Λ. (2 ώρες εβδομαδιαίως) (Υ.Α.
42790/Γ2/12-04-2012). Σύμφωνα με την Υ.Α. 111276/Γ2/8-10-2007 για τα ΕΠΑ.Λ. στα οποία υπάρχει τομέας Πληροφορικής αντιστοιχούν στην ειδικότητα της Β’ τάξης 6
μαθήματα πληροφορικής, 18 ωρών εβδομαδιαίως. Από αυτές οι 8 ώρες είναι θεωρία και οι υπόλοιπες 10 ώρες είναι εργαστηριακές. Στην Γ’ τάξη αντιστοιχούν 6 μαθήματα
πληροφορικής 23 ωρών εβδομαδιαίως. Οι 7 ώρες είναι θεωρία και οι υπόλοιπες 16 ώρες είναι εργαστηριακές. Όλα τα παραπάνω μαθήματα τα οποία έχουν ως 1η ανάθεση οι καθηγητές πληροφορικής ΠΕ19/20.
Ως 2η ανάθεση οι καθηγητές πληροφορικής δύναται να διδάξουν τα μαθήματα
α)Επικοινωνίες, Δίκτυα και Τεχνολογία Η/Υ του τομέα Ηλεκτρονικής της Β’ τάξης και
β)Χρήση Η/Υ (Λογιστικά Φύλλα) του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
της Β’ τάξης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 119052/Γ2/17-09-2008, σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα
του τομέα Πληροφορικής διατίθεται δεύτερος εκπαιδευτικός σε τμήματα που έχουν
περισσότερους από 17 μαθητές (ενώ για τους άλλους τομείς το αντίστοιχο όριο είναι οι 13 μαθητές). Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπολογιστούν οι επιπλέον ώρες που προκύπτουν λόγω της ύπαρξης 2ου εκπαιδευτικού στο τμήμα.
Τέλος το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας για την Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ. αποτελεί πρώτη
ανάθεση για όλες τις ειδικότητες (Υ.Α. 113182/Γ2/30-09-2011) και επίσης με την Υ.Α.
37596/Γ2/03-04-2012 ορίστηκε η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα για τη Β’ τάξη
ημερησίων και τη Γ’ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Και στις δύο τάξεις τα μαθήματα αυτά
διδάσκονται 2 ώρες εβδομαδιαίως.
Εργαστηριακή Απασχόληση: Υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ η εγκύκλιος
106549/Γ7/14-09-2012 με την οποία ορίζεται ο Υπεύθυνος εργαστηρίου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. σε
Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, για τον οποίο ορίζεται τρίωρη εργαστηριακή απασχόληση (3
ώρες από το υποχρεωτικό του ωράριο). Επίσης για τους υπεύθυνους εργαστηρίων των
ΣΕΚ προβλέπεται ωράριο 20 ωρών.
Ωράριο Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Τομεαρχών: Εφιστούμε την προσοχή σας
ώστε να ληφθεί υπόψη το ωράριο των Διευθυντών, Υποδιευθυντών κτλ με τις αντίστοιχες μειώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, όπως επίσης και η απουσία πολλές φορές των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών από την οργανική τους θέση.
Υπεύθυνοι – Τεχνικοί ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.: Εφιστούμε επίσης την προσοχή σας για τους
συναδέλφους που υπηρετούν σε θέσεις Υπευθύνων ή Τεχνικών ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., καθώς οι αποσπάσεις τους είναι μακροχρόνιες με αποτέλεσμα να απουσιάζουν από την οργανική τους θέση.
Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη όλες οι παραπάνω παράμετροι, τόσο από τους
θεσμικούς παράγοντες όσο και από τους συναδέλφους καθηγητές πληροφορικής, ώστε να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό χωρίς να βρεθεί κανένας συνάδελφος στην δυσάρεστη θέση να κριθεί ολικά υπεράριθμος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.