Τo Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ στην Ελλάδα, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης με σκοπό την παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων προς τους πιθανούς ενδιαφερόμενους φορείς για την υλοποίηση των δράσεων “Sector Skills Alliances” και “Knowledge Alliances” του προγράμματος Erasmus+, κατόπιν της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το 2016. Η ημερίδα θα λάβει χώρα την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφών έως την Παρασκευή 15/1/2016.

Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, για την περίοδο 2014-2020 και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Οι «Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων» (Sector Skills Alliances) καθώς και οι «Συμμαχίες Γνώσης» (Knowledge Alliances) είναι κεντρικές δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+.

Οι δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βασικής δράσης αναμένεται να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες οργανισμούς, στα συστήματα των ασκούμενων πολιτικών που πλαισιώνουν αυτές τις δραστηριότητες καθώς και στους οργανισμούς και στα πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις προγραμματισμένες δραστηριότητες.

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων είναι διακρατικά σχέδια που είτε εντοπίζουν είτε αξιοποιούν τις υφιστάμενες και αναδυόμενες ανάγκες στις δεξιότητες σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό τομέα και μεταφράζουν αυτές τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών που απαντά σε αυτές τις ανάγκες.

Οι συγκεκριμένες συμπράξεις έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων των δεξιοτήτων, εντοπίζοντας συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, στον τομέα και τη ζήτηση για νέες δεξιότητες σε σχέση με ένα ή περισσότερα επαγγελματικά προφίλ, ή/και τη βελτίωση της ανταπόκρισης των συστημάτων της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες συγκεκριμένων τομέων της αγοράς εργασίας. Η δράση είναι ανοικτή σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως αυτές ορίζονται από την Eurostat NACE- Στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συμμαχίες γνώσης είναι διακρατικά, διαρθρωμένα σχέδια που εστιάζουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων και αναπτύσσονται κυρίως από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Είναι ανοικτές σε κάθε κλάδο, τομέα και διατομεακή συνεργασία. Οι εν λόγω συνεργασίες αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας και στην προώθηση της καινοτομίας στην ανώτατη/τριτοβάθμιας εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον του προγράμματος Erasmus+ 2016 σελίδες 125 έως 148.

*Η συμμετοχή τελεί υπό την έγκριση της Εθνικής Μονάδας, η οποία θα ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής.

*Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας θα ανακοινωθεί σύντομα στην Ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

*Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτείται συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής έως 15 Ιανουαρίου 2016.