ΙΕΠ – EΕνημερωση για αποπεράτωση Έργων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/01/2016 - 17:31 | Author: Newsroom Ipaidia

«Δελτίο Τύπου για αποπεράτωση Έργων»

«Το ΔΣ του ΙΕΠ στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την περάτωση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 και σύμφωνα με τη δέσμευσή του όταν ανέλαβε την ευθύνη του Ιδρύματος, θέλει να ενημερώσει τον εκπαιδευτικό κόσμο για τα αποτελέσματα της προσπάθειας που καταβλήθηκε στο διάστημα αυτό του ενός μήνα, ως προς την ολοκλήρωση των έργων και την αποπληρωμή των οφειλών προς τους συνεργάτες τους.

 • Το μεγαλύτερο μέρος των έργων, που είχαν αναληφθεί από φορείς τους οποίους ασύντακτα και χωρίς ουσιαστικές διαδικασίες μετάβασης αντικατέστησε ή συγχώνευσε το ΙΕΠ, ολοκληρώθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό και με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το σύνολο του υλικού που παραλήφθηκε θα κοινοποιηθεί μετά τον έλεγχο δικαιωμάτων και τη συγκρότηση του εκάστοτε σώματος παραδοτέων.
 • Μέρος των έργων, μεγαλύτερο σε κάποιες συγκεκριμένες αναθέσεις, δεν ολοκληρώθηκε. Η μη ολοκλήρωση έργων συνδέεται με τον αρχικό τους σχεδιασμό, τις διαδικασίες ανάθεσης και επίβλεψής τους, τη θεσμική ασυνέχεια των φορέων που κλήθηκαν να τα υλοποιήσουν, αδυναμίες στελέχωσης και κυρίως καθυστερήσεις (συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων στις πληρωμές δικαιούχων και συνεργατών των έργων). Οι λόγοι που οδήγησαν στη μη ολοκλήρωση θα καταγραφούν συστηματικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν.
 • Το ΙΕΠ προσπάθησε ―και η προσπάθεια αυτή αναφέρεται σε μια τεράστια κινητοποίηση και προσφορά βοήθειας εκ μέρους του συνόλου του προσωπικού του― να καλύψει τις μεγάλες καθυστερήσεις και να εξασφαλίσει την πληρωμή όλων των εκπαιδευτικών που είχαν προσφέρει εργασία στα έργα ή είχαν με δικά τους έξοδα συμμετάσχει σε αυτά. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ―που παρακάτω εκτίθεται και σε αριθμούς― είναι πέραν κάθε προϋπολογισμένης προσδοκίας και δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί χωρίς θυσία προσωπικού χρόνου και ουσιαστική έγνοια και ευθύνη του στελεχικού δυναμικού του Ινστιτούτου.
 • Μέρος (μικρό αλλά ―και για λόγους δικαιοσύνης και ισονομίας― σημαντικό) των πληρωμών για εργασίες και έργα που έχουν παραληφθεί και ελεγχθεί δεν στάθηκε δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι την προβλεπόμενη (από τις δεσμευτικές θεσμικές ρυθμίσεις) καταληκτική ημερομηνία της 31.12.15, παρά τις διπλές βάρδιες του λογιστηρίου και των οικονομικών υπηρεσιών, εντός μάλιστα των εορτών.
 • Παράταση πληρωμών δεν έγινε δεκτή από τις υπεύθυνες αρχές, με συνέπεια μέρος των οφειλών να παραμείνει. Στην ανάγκη επιλογής της σειράς πληρωμών, δόθηκε προτεραιότητα στις οφειλές μεγαλύτερων ποσών, ολοκληρωμένων έργων, παραστατικών χωρίς εκκρεμότητες και υποχρεώσεων λόγω ανειλημμένης χρήσης του υλικού που παραδόθηκε .
 • Η δυνατότητα του ΙΕΠ να εξασφαλίσει τις πληρωμές που έγιναν δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την άμεση και ουσιαστική στήριξη από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την ηγεσία του, που εξασφάλισε δύο έκτακτες νομοθετικές ρυθμίσεις εκκρεμοτήτων που είχε «κληρονομήσει» το Ινστιτούτο και καθιστούσαν αδύνατη την πληρωμή πολλών συνεργατών των έργων, αλλά και την έκτακτη χρηματοδότηση για τη στελεχική στήριξη του λογιστηρίου στις πρόσθετες βάρδιες.
 • Το ΔΣ και οι υπηρεσίες του Ινστιτούτου είναι σε διαρκή επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία, διερευνώντας τη δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών του το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των οικονομικών του υπηρεσιών,

 • Το ΙΕΠ από την ημερομηνία πρώτης λειτουργίας του (21.2.2012) έως την 31.12.2015 για τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που υλοποίησε (μεταξύ αυτών και για τα έργα που κληρονόμησε από τους συγχωνευθέντες φορείς) προχώρησε στην εκκαθάριση ποσών της τάξης των 23.000.000€, για τα οποία εκδόθηκαν περισσότερα από 33.000 χρηματικά εντάλματα. Το 2015 εκκαθαρίστηκαν 14.750.000€ και εκδόθηκαν περισσότερα από 22.000 χρηματικά εντάλματα. Ειδικά τον Δεκέμβριο του 2015 εκκαθαρίστηκαν 8.250.000€, για τα οποία εκδόθηκαν περισσότερα από 9.500 χρηματικά εντάλματα.
 • Στην πλειονότητα των έργων παρουσιάστηκε από τον Ιούλιο του 2015 ελλιπής χρηματοδότηση. Μετά από έντονα σχετικά αιτήματα προς τις αρμόδιες αρχές, η χρηματοδότηση ξεκίνησε στις αρχές και ολοκληρώθηκε στα μέσα του Δεκεμβρίου 2015, χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκταμιεύτηκε στα έργα το ποσό των 11.000.000€. Το ΙΕΠ από τον Ιούλιο 2015 έως και τις αρχές Νοεμβρίου 2015 αδυνατούσε να εκκαθαρίσει περίπου 4.000.000€, καθότι υπήρχαν μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα σε πολλά από τα έργα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το έργο της «Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.», στο πλαίσιο του οποίου ενώ είχαν ελεγχθεί από την Οικονομική Υπηρεσία και εγκριθεί από το Δ.Σ. περισσότερα από 3.200.000€, ήταν αδύνατη η εκκαθάρισή τους, καθώς εκκρεμούσε η χρηματοδότηση του έργου.
 • Το ΙΕΠ στην παρούσα χρονική περίοδο προκειμένου να ολοκληρώσει όλες τις πληρωμές προς τους τελικούς δικαιούχους οφείλει ποσό της τάξεως των 2.250.000€ (σε αυτά δε συμπεριλαμβάνονται οι εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω). Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί σε εισηγήσεις των υπεύθυνων έργων που έχουν ―στο 99% τους― ελεγχθεί από την οικονομική υπηρεσία ως προς τη νομιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. Ποσό περίπου 1.700.000€ από αυτό αφορά το έργο της «Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.».
 • Το ΙΕΠ βρίσκεται σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομίας, Οικονομικών και Παιδείας, καθώς επίσης με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, προκειμένου να λάβει έγκριση να ολοκληρώσει τις οφειλές του προς τους τελικούς δικαιούχους. Οι πληρωμές αυτές, από τη στιγμή της σύμφωνης γνώμης, θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 3-4 εβδομάδων. Προτεραιότητα θα δοθεί στην ολοκλήρωση πληρωμών για την πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.» και ειδικά σε όλους τους αντισυμβαλλόμενους που έχουν προσκομίσει φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής.
 • Εξαίρεση ως προς τη δυνατότητα πληρωμής από το ΙΕΠ τη δεδομένη χρονική περίοδο ―καθότι από τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εισηγήσεις προς έλεγχο από την οικονομική υπηρεσία και τελική έγκριση από το ΔΣ― αποτελούν:
 1. το έργο «Εισαγωγική Επιμόρφωση 11-12», για ποσό της τάξης του 1.000.000€
 2. Το έργο «Εισαγωγική Επιμόρφωση 10-11», για ποσό της τάξης των 400.000€
 3. ποσό της τάξεως των 190.000,00€ από το έργο «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου – Αυτοαξιολόγησης».
 4. Το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Project» », για ποσό της τάξης των 40.000€
 5. Το έργο «Νέο Σχολείο – Μετάβαση», για ποσό της τάξης των 30.000€.».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου, ομόφωνα, αποφασίζει να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π. το ως άνω Δελτίο Τύπου προκειμένου να ενημερωθεί η εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με την αποπεράτωση των Έργων ΕΣΠΑ.

Loading...


 • europalso

  ideascentral