Ιδιωτικά σχολεία: Δείτε πώς θα ορίζονται οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι

«Εγκύκλιες Οδηγίες για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης».

 

Με την παρούσα εγκύκλιο γνωστοποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας πουρυθμίζουντο αντικείμενο θέματος

(Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) μετά την έκδοση του ν. 4713/2020 (Α’ 147)«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». Αναφέρονται οι τυπικές προϋποθέσεις και τα κωλύματα ορισμούτων Διευθυντών, Προϊσταμένωνκαι Υποδιευθυντώντων ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιαςΕκπαίδευσης

(Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) και προσδιορίζεται η διοικητική διαδικασία ορισμού τουςαπό τα κατά τόπο αρμόδια διοικητικάόργανα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ), κατόπιν σχετικής πρότασης των ιδιοκτητών (ή των νομίμων εκπροσώπων)των ιδιωτικών σχολικών μονάδων.

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 και 34 του ν. 682/1977, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 4173/2020 και ισχύουν, από τα καθ’ ύλην και κατά τόποαρμόδια Όργανα,κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής:

Α.1.Ο ορισμός Διευθυντή/-ντριας, Προϊσταμένου/-μένης και Υποδιευθυντή/-ντριας σε ιδιωτική σχολική μονάδα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται με διοικητική πράξη(Απόφαση ορισμού) του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο προτεινόμενος και για την αντίστοιχη θέση που, κατά περίπτωση, προτείνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της σχολικής μονάδας (κατ’ άρθρα25και 34, παρ. 3, του ν.682/1977, όπως ισχύουν).Α.2.Ο ορισμός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου σεθέση Διευθυντή, Προϊσταμένουή Υποδιευθυντή της συγκεκριμένης κάθε φορά ιδιωτικής σχολικής μονάδας ισχύει από εκδόσεως της απόφασης ορισμού μέχρι την αντικατάστασή του, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν.682/1977,όπως ισχύουν αντίστοιχα.

Aναλυτικά η εγκύκιος EΔΩ

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !