ή διεθνές µπακαλορεά θα είναι τα κριτήρια για την εισαγωγή φοιτητών που θα ιδρυθούν στην Ελλάδα από την ακαδηµαϊκή χρονιά 2025-2026, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με τα Παραπολιτικά, που θα έρθουν στη χώρα µας θα έχουν τα πιο αυστηρά κριτήρια σε όλη την Ευρώπη, τόσο ως προς τις κτιριακές υποδοµές και το καθηγητικό προσωπικό όσο και ως προς τα κριτήρια βιωσιµότητας.

Η φιλοσοφία του Υπουργείου Παιδείας, σύµφωνα µε τον Κυριάκο Πιερρακάκη, είναι η δηµιουργία ενός «κόφτη», ώστε όπως κάποιος µέσω της ΕΒΕ δεν µπορεί να µπει στα δηµόσια πανεπιστήµια, το ίδιο να µην µπορεί να κάνει και στα µη κρατικά πανεπιστήµια.

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Αυστηρά κριτήρια για τη δηµιουργία τους

Η λογική αυτή, λέει ο υπουργός, έχει οριοθετηθεί επειδή υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρηθούν σχετικά µε τη συνταγµατική αποτύπωση του πώς λειτουργεί η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα µας. Απαντώντας στην κριτική αν αυτός που θα µπει στο µη κρατικό πανεπιστήµιο µε χαµηλότερη βαθµολογία από αυτόν που θα µπει στο δηµόσιο πανεπιστήµιο θα είναι το ίδιο καταρτισµένος, ο υπουργός Παιδείας αντιτείνει το επιχείρηµα ότι αυτή τη στιγµή έχουµε 40.000 Ελληνες φοιτητές στο εξωτερικό µε κριτήρια των ξένων πανεπιστηµίων.

«∆εν θα υπάρχουν πανεπιστήµια του πρώτου ορόφου», λέει ο υπουργός, τονίζοντας ότι για τη δηµιουργία των µη κρατικών, µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων θεσπίζονται τα πιο αυστηρά κριτήρια.

Για τους πανεπιστηµιακούς προβλέπεται µία πρόσληψη για καθεµία αποχώρηση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, υποστήριξη ανθρώπινου δυναµικού και αύξηση των τακτικών απολαβών µελών ∆ΕΠ από 12% έως 15%

Ο τρόπος εισαγωγής των υποψηφίων στα δηµόσια πανεπιστήµια

Θέµα συζήτησης µε αφορµή τον «χάρτη» της Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει γίνει και ο τρόπος εισαγωγής των υποψηφίων στα δηµόσια πανεπιστήµια. Ο υπουργός Παιδείας, ο οποίος έχει µιλήσει και ο ίδιος για εθνικό απολυτήριο, εκτιµά ότι δεν είναι ακόµη ο χρόνος για να ανοίξει το θέµα. Ωστόσο, όπως λέει στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» για την ίδρυση µη κρατικών, µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων ο καθηγητής και πρώην πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Μπαµπινιώτης, είναι µια σηµαντική υπόθεση και χρειάζεται πολύ µεγάλη προσοχή για να αντιµετωπιστεί ως τέτοιο γεγονός.

Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή του εθνικού απολυτηρίου (ήδη από το 2009 ο κ. Μπαµπινιώτης, στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία, έλεγε σχετικά ότι οι Πανελλαδικές είναι αναξιόπιστο και σκληρό σύστηµα), ο οµότιµος καθηγητής Γλωσσολογίας εστιάζει στην αναγκαιότητα του ακαδηµαΐκού απολυτηρίου, που σε συνδυασµό µε την Τράπεζα Θεµάτων, η οποία παράλληλα θα αναβαθµιστεί, θα ενισχύσει το σύστηµα. Και τονίζει ότι κάποτε το απολυτήριο Λυκείου είχε κάποιο αντίκρισµα, όπως άλλωστε ισχύει και στην Ευρώπη.

Yπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρηθούν σχετικά µε τη συνταγµατική αποτύπωση του πώς λειτουργεί η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα µας

Σε ό,τι αφορά τα δηµόσια πανεπιστήµια, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, θεσµοθετείται η χρηµατοδότηση κοινών προγραµµάτων ελληνικών πανεπιστηµίων και πανεπιστηµίων του εξωτερικού µε 60 εκατοµµύρια ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης. Θεσµοθετείται επίσης η δυνατότητα εγγραφής αλλοδαπών φοιτητών στα ελληνόγλωσσα προπτυχιακά προγράµµατα µε δίδακτρα, µε µαθήµατα ελληνικής γλώσσας τον πρώτο χρόνο και µε τον αριθµό των φοιτητών και το ύψος των διδάκτρων να καθορίζονται από τα ιδρύµατα. ∆ίνεται επίσης η δυνατότητα διαφοροποίησης του ύψους των διδάκτρων ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων µεταξύ φοιτητών από χώρες Ε.Ε. και τρίτες χώρες. Επίσης, θεσµοθετούνται οι µετεγγραφές στα ξενόγλωσσα προγράµµατα για ξένους φοιτητές, ενώ εισάγεται η δυνατότητα πρόσβασης αλλοδαπών φοιτητών τρίτων χωρών στα αγγλόφωνα µαθήµατα των ελληνικών πανεπιστηµίων για βραχείες περιόδους σπουδών. Για τους πανεπιστηµιακούς προβλέπεται µία πρόσληψη για καθεµία αποχώρηση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, υποστήριξη ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και αύξηση τακτικών απολαβών µελών ∆ΕΠ από 12% έως 15% (µισθοδοσία, επίδοµα βιβλιοθήκης, οικογενειακή παροχή).

Παραπολιτικά