Η Σοφία Ζαχαράκη για τους αδιόριστους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/10/2019 - 11:47 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Τι απάντησε η για τους αδιόριστους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς:

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό και σε έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Υπόλοιπων Αδιόριστων Πολύτεκνων εκπαιδευτικών 2010, το οποίο κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Π. Δαβάκης, με θέμα: « Αποκατάσταση αδικίας υπόλοιπων εκπαιδευτικών 2010», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τον πρόσφατο Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) -ειδικότερα στα άρθρα 53 έως και 67 αυτού-, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, με διαδικασία κατάταξης με μοριοδότηση.

Σημειώνεται, ότι αρμόδιος φορέας υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) έχει οριστεί η Ανεξάρτητη Αρχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, η οποία και εξέδωσε την με αριθμ. 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019) για τους υποψήφιους εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης των κλάδων κατηγορίας ΠΕ, την με αριθμ. 4ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-05-2019) για τους υποψηφίους των κλάδων κατηγορίας ΤΕ και την με αριθμ. 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-05-2019) για τους υποψηφίους των κλάδων κατηγορίας ΔΕ.

Τόσο στο νέο νόμο όσο και στις προκηρύξεις που ακολούθησαν κατά τα ανωτέρω, προβλέπονται κοινωνικά κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται, μεταξύ των οποίων και ο αριθμός των τέκνων, ως εξής: ν.4589/2019(ΦΕΚ Α΄13), άρ.57, παρ. γ) Κοινωνικά κριτήρια:
«αα) Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.».

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, τα ανωτέρω ισχύουν και για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση (άρ.58, παρ.1, περ. γ). και για το Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. (άρ.60, παρ.1, περ.γ). Επιπλέον, στο άρθρο 67, παρ.γ), «Καταργούμενες διατάξεις», του ανωτέρω νόμου αναφέρεται ρητώς η κατάργηση του άρθρου 9 του Ν.3848/2010, όπως και κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του Ν.4589/2019.

Σημειώνεται ότι η ευνοϊκότερη οικονομική συγκυρία, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της εκπαίδευσης για σύσταση των προβλεπόμενων κατά το εδάφ. β΄, παρ. 3, άρθρ. 6 του Ν. 3255/2004 θέσεων, καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι πολύτεκνοι αποτελούσαν τη μόνη κατηγορία εκπαιδευτικών που διορίζονταν αποκλειστικά με κοινωνικά κριτήρια, επέτρεψαν απορρόφηση του συνόλου των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση μόνιμου διορισμού και κατατάσσονταν στους αντίστοιχους πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με τον αριθμό των διορισθέντων, μέχρι και το σχολικό έτος 2009-2010.

Τέλος, σε συνέπεια προς την συνταγματική υποχρέωσή μας, ως ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., να λαμβάνουμε ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες και αναγκαία μέτρα προς επίλυση του δημογραφικού προβλήματος, εξετάζουμε την υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων προς την παραπάνω κατεύθυνση.  • Το ipaidia.gr στο google news

    Τελευταίες Ειδήσεις

    Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020    • ideascentral

      europalso