Η νέα απόφαση για την Επιλογή , παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου στα Δημοτικά Σχολεία. Τι προβλέπεται  από την υπουργική απόφαση σε περιπτώσεις που λειτουργούν σε σχολική μονάδα τρία (3) τμήματα στη ΣΤ  τάξη.

Υπογράφηκε από την υφυπουργό παιδείας η νέα υπουργική απόφαση που ορίζει την διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση -που αναμένεται αύριο Παρασκευή να σταλεί στις σχολικές μονάδες- στις περιπτώσεις που, λόγω ειδικών συνθηκών, λειτουργούν σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα τρία (3) τμήματα στη ΣΤ ́ τάξη, τότε πριν τη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων, διενεργείται κλήρωση από το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, παρουσία του συλλόγου διδασκόντων και των ενδιαφερομένων μαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, ως εξής:

1. Κλήρωση στο κάθε ένα από τα τρία (3) τμήματα χωριστά, ώστε να επιλεγούν αρχικά οι τρεις (3) αριστούχοι μαθητές (ένας από κάθε τμήμα) και στη συνέχεια κλήρωση μεταξύ των τριών (3) αυτών μαθητών ώστε να επιλεγούν οι δύο (2) σημαιοφόροι, ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Ο τρίτος μαθητής που δεν κληρώνεται ορίζεται παραστάτης στην πρώτη περίοδο.

2. Κλήρωση στο κάθε ένα από τα τρία (3) τμήματα χωριστά, ώστε να επιλεγούν από κάθε τμήμα τέσσερις (4) αριστούχοι μαθητές και στη συνέχεια κλήρωση μεταξύ των δώδεκα (12) αυτών μαθητών, ώστε να επιλεγούν τέσσερις (4) παραστάτες και ένας (1) υπεύθυνος κατάθεσης στεφάνου για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε (5) παραστάτες και ένας (1) υπεύθυνος κατάθεσης στεφάνου από το χρονικό διάστημα από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Ο δωδέκατος μαθητής θα είναι ο πρώτος επιλαχών.

3. Στις περιπτώσεις που λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα στη ΣΤ ́ τάξη, ακολουθείται ανάλογη διαδικασία.

4. Στα σχολεία που έχουν μικρό αριθμό μαθητών στη ΣΤ ́ τάξη (μικρότερο από το σύνολο των παραπάνω θέσεων), οι θέσεις συμπληρώνονται με μαθητές της Ε ́ τάξης και όταν δεν επαρκούν κι αυτοί, με μαθητές και των άλλων τάξεων κατά φθίνουσα σειρά (πρώτα της Δ ́ τάξης κ.λπ). Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται οι μαθητές που στο προηγούμενο σχολικό έτος είχαν τα περισσότερα «Α» στους μέσους όρους των μαθημάτων. Αν υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που έχουν ίσο αριθμό «Α» στους μέσους όρους των μαθημάτων, γίνεται κλήρωση.

Έχοντας υπόψη:

1. Το εδάφιο ζ, της παρ. 11, του άρθρου 4, του ν. 1566/ 1985 (ΦΕΚ 167 Α ́/30-09-1985) περί «Δομής και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Την παρ. 5, του αρ. 3, του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α ́/2017), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41, του με αριθμ. ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161 Α’).
3. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α ́/09-06-2019) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το εδ. εε, της παρ. 2, του άρθρου 31, του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α ́/23-02-2018), σύμφωνα με το οποίο «το Τμήμα B ́ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στον καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, των εκδρομών των περιπάτων, των εκπαιδευτικών επισκέψεων, των μετακινήσεων, των προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά στη μαθητική ζωή».
5. Τη με αριθμ. Φ.12/657/70691/Δ1/26-04-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1324 Β ́/11-05-2016) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου».
6. Τη με αριθμ. 6632/Υ1 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3009 Β ́/ 25-07-2019) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
7. Την παρ. 1, του άρθρου 14, της με αριθμ. Φ.353.1/ 324/105657/Δ1/16-10-2002 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1340 Β ́/2002), περί «Καθορισμού καθηκόντων Προϊσταμένων, Διευθυντών, Συμβούλων, Συλλόγου Διδασκόντων»

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.1/Γ/512/162415/ Β1/17-10-2019 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΑΙΘ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου

Στις περιπτώσεις που, λόγω ειδικών συνθηκών, λειτουργούν σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα τρία (3) τμήματα στη ΣΤ ́ τάξη, τότε πριν τη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων, διενεργείται κλήρωση από το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, παρουσία του συλλόγου διδασκόντων και των ενδιαφερομένων μαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, ως εξής:

1. Κλήρωση στο κάθε ένα από τα τρία (3) τμήματα χωριστά, ώστε να επιλεγούν αρχικά οι τρεις (3) αριστούχοι μαθητές (ένας από κάθε τμήμα) και στη συνέχεια κλήρωση μεταξύ των τριών (3) αυτών μαθητών ώστε να επιλεγούν οι δύο (2) σημαιοφόροι, ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Ο τρίτος μαθητής που δεν κληρώνεται ορίζεται παραστάτης στην πρώτη περίοδο.

2. Κλήρωση στο κάθε ένα από τα τρία (3) τμήματα χωριστά, ώστε να επιλεγούν από κάθε τμήμα τέσσερις (4) αριστούχοι μαθητές και στη συνέχεια κλήρωση μεταξύ των δώδεκα (12) αυτών μαθητών, ώστε να επιλεγούν τέσσερις (4) παραστάτες και ένας (1) υπεύθυνος κατάθεσης στεφάνου για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε (5) παραστάτες και ένας (1) υπεύθυνος κατάθεσης στεφάνου από το χρονικό διάστημα από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Ο δωδέκατος μαθητής θα είναι ο πρώτος επιλαχών.

3. Στις περιπτώσεις που λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα στη ΣΤ ́ τάξη, ακολουθείται ανάλογη διαδικασία.

4. Στα σχολεία που έχουν μικρό αριθμό μαθητών στη ΣΤ ́ τάξη (μικρότερο από το σύνολο των παραπάνω θέσεων), οι θέσεις συμπληρώνονται με μαθητές της Ε ́ τάξης και όταν δεν επαρκούν κι αυτοί, με μαθητές και των άλλων τάξεων κατά φθίνουσα σειρά (πρώτα της Δ ́ τάξης κ.λπ). Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται οι μαθητές που στο προηγούμενο σχολικό έτος είχαν τα περισσότερα «Α» στους μέσους όρους των μαθη- μάτων. Αν υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που έχουν ίσο αριθμό «Α» στους μέσους όρους των μαθημάτων, γίνεται κλήρωση.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2019  Η Υφυπουργός  ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ