Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

5. α) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α΄21) μετά τη φράση «στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α΄ 74)» προστίθεται η φράση «και η εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία που παρέχεται σε μαθητές των επαγγελματικών λυκείων.».

β) Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) «Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία»: είναι η ενισχυτική διδασκαλία που έχει ως σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών, την παιδαγωγική υποστήριξή τους και παρέχεται παράλληλα στις τάξεις των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.»