Γιατί η ΑΔΙΠΠΔΕ διατηρείται αφού η αξιολόγηση καταργείται;

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/04/2015 - 18:14 | Author: Newsroom Ipaidia

Το βασικό είναι τι αλλάζει από τον 4142/2013 που είναι και ο βασικός νόμος για την αξιολόγηση και πάνω εκεί έδενε το Π.Δ και η αυτοαξιολόγηση.

1. Το σημαντικό και πρέπει να το πούμε είναι ότι η ΑΔΙΠΠΔΕ διατηρείται, όπως και διατάξεις του 4142.

Η βασική δηλαδή λογική του νεοφιλελευθερισμού στην εκπαίδευση – ύπαρξη ανεξάρτητης αξιολογικής αρχής παραμένει.

2. Ότι αλλάζει σχετίζεται με διατάξεις που συνέδεαν την Ανεξάρτητη Αρχή με το Π.Δ. και την ποσοτική εξωτερική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου : Πιο συγκεκριμένα καταργεί ότι :

α. Η ΑΔΙΠΠΔΕ εποπτεύει τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης …και αποφαίνεται επί των ενστάσεων της αξιολόγησης των στελεχών . Και οι δύο διατάξεις σχετίζονται άμεσα με το Π.Δ Στη θέση τους διατηρεί το “μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες, τους διευθυντές εκπαίδευσης κτλ σε κάθε θέμα που σχετίζεται με την αξιολόγηση …”

β. Καταργεί τις πενταμελείς επιτροπές του εκπαιδευτικού έργου (ΕΑΕΕ), την εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ανά περιφερειακή διεύθυνση, τη δημοσίευση των αξιολογικών αποτελεσμάτων της εξωτερικής αξιολόγησης και την εκχώρηση της εξωτερικής αξιολόγησης σε αξιολογικούς φορείς της αλλοδαπής .

Διατηρούνται, ωστόσο, σκόπιμα πολλά κρίσιμα σημεία της ΑΔΙΠΠΔΕ: ” Η Αρχή αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου (2αα άρθ.1 ), ” Παρακολουθεί, μελετά και αξιολογεί την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3αα άρθρο1), “Διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών προτύπων..”(3αα άρθρο1), “Αναπτύσσει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου” (3ββ), “διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή της σε άλλους φορείς….συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα, φορείς και οργανισμούς“.

Παράλληλα το εδ. 3γγ αλλάζει μόνο ως προς το σημείο που αφορά την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού όχι όμως και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Συγκεκριμένα το ισχύον είναι :

γγ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες, τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης στην εφαρμογή της αξιολόγησης της δράσης των εκπαιδευτικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), καθώς και γενικότερα τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε κάθε θέμα που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.

και γίνεται:

γγ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες, τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης καθώς και γενικότερα τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε κάθε θέμα που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Συμπερασματικά :

α. Η διατήρησή της ΑΔΙΠΠΔΕ είναι το κομβικό σημείο

β. Αποσυνδέεται από το Π.Δ- το οποίο καταργείται – και μερικώς από την εξωτερική αξιολόγηση των πενταμελών επιτροπών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίες, επίσης, καταργούνται. Και αυτό είναι ασφαλώς θετικό.

γ. Η αυτοαξιολόγηση μάλλον διατηρείται καθώς και οι πλατφόρμες και η δημοσιοποίηση των εκθέσεων αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου

δ. Διατηρούνται εν ισχύ διατάξεις που μπορούν να ενεργοποιήσουν την ίδια ακριβώς αξιολογική πολιτική που φαινομενικά αποδυναμώνεται. Με την αξιοποίηση του 3αα-3ββ η ίδια πολιτική και η σχετική εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ συνεχίζουν να αποτελούν πραγματικότητα.

ε. Διατηρεί πλήρως τις έννοιες, το λεξιλόγιο, την προσέγγιση και τον πολιτικό ορίζοντα του νεοφιλελεύθερου τεχνοκρατισμού και του νέου δημόσιου μάνατζμεντ .

Αν διαβάσουμε τον 4142 στη νέα τροποποιημένη εκδοχή του και ας υποθέσουμε ότι το διαβάζαμε με αυτή τη μορφή το 2013, τι πολιτικό συμπέρασμα θα βγάζαμε; Ότι πρόκειται για ένα τυπικό δείγμα νεοφιλελεύθερου νομοθετήματος.

Εδώ αποκαλύπτεται ποια είναι η πραγματική πολιτική στρατηγική της κυβέρνησης: αναίρεση επιμέρους πλευρών της μνημονιακής νομοθεσίας, αλλά διατήρηση του μνημονιακού νομοθετικού πλαισίου και των βασικών του πολιτικών του προτεραιοτήτων. Άρα σταθεροποίηση και όχι ανατροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Aπό την αιτιολογική έκθεση

Αναφορικά με την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), απαλείφονται από τις αρμοδιότητές της οι διατάξεις που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων. Η ρύθμιση αυτή εναρμονίζει τη λειτουργία της ΑΔΙΠΠΔΕ με τα υπόλοιπες συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλο νομοσχέδιο του ΥΠΟΠΑΙΘ (το νομοσχέδιο για την «αποτροπή της βίας στα γήπεδα»), με τις οποίες καταργείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων. Η κατάργηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων υλοποιεί την προγραμματική δέσμευση του Υπουργείου για ένα σύστημα αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου που δεν θα είναι εργαλείο ιεραρχικής και χρηματοδοτικής διάκρισης των σχολικών μονάδων ή τιμωρητικό εργαλείο μισθολογικής διαφοροποίησης και διοικητικής πειθάρχησης των «υπαλλήλων». Πέραν τούτων, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων θεωρεί ότι η εγκαθίδρυση ενός συστήματος αποτίμησης του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου, με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο, ως μια συμμετοχική και δημοκρατική μεθοδολογία διάγνωσης προβλημάτων, αναζήτησης λύσεων και επεξεργασίας προτάσεων και μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων θα προχωρήσει στην επεξεργασία του παραπάνω πλαισίου με επόμενο νομοθέτημα, ύστερα από ευρεία διαβούλευση με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας.

Από το σχέδιο νόμου

Θέματα ΑΔΙΠΠΔΕ 1. Οι υποπεριπτώσεις γγ΄ και εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) καταργούνται. ΤΕΛΙΚΟ 45 2. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε υποπερίπτωση γγ΄ και η υποπερίπτωση στστ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε υποπερίπτωση δδ΄. 3. Η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α’ 83), όπως αναριθμήθηκε με το παρόν, αντικαθίσταται ως εξής: «Μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους». 4. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: «γγ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες, τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης καθώς και γενικότερα τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε κάθε θέμα που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου». 5. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής». 6. Η υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α’ 83) αντικαθίσταται ως εξής: «Είναι διοικητικός προϊστάμενος του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού». 7. Οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) καταργούνται. 8. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) αναριθμείται σε παράγραφο 7. Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε παράγραφο 8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε παράγραφο 9. Η παράγραφος 13 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε παράγραφο 10. 9. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) καταργείται.

Με στοιχεία από παρατηρήσεις των Γιώργου Καλημερίδη, Ηλία Σμήλιου, Δημήτρη Πολυχρονιάδη και Ντίνας Ρέππα

alfavita.gr

Loading...


  • europalso   ideascentral