"Για τη διαδικασία επιλογής συντονιστών εκπαιδευτικού έργου"

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/08/2018 - 12:40 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Στην ανακοίνωσή μας για τις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του 2016 αναφέρουμε τα παρακάτω:

Δήλωση των εκπροσώπων των Αγωνιστικών Παρτεμβάσεων – Συσπειρώσεων- Ανεξάρτητων Κινήσεων Αν. Μακεδονίας Θράκης

“ … ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Για εκπροσώπηση με αιρετούς που θα στηρίζονται στις αποφάσεις του κλάδου και θα δρουν με γνώμονα το συμφέρον της εκπ/σης και του εκπ/κού.

• Για εκπροσώπηση με αιρετούς που θα βρίσκονται δίπλα στους συλλόγους των καθηγητών, δίπλα στον μαχόμενο καθηγητή και θα υπερασπίζονται την αξιοπρέπειά του.

Θέλουμε αντιπροσώπους που:

• Δεν συμμετέχουν στις αξιολογήσεις – κατηγοριοποιήσεις των σχολείων και σε οποιαδήποτε μορφής αξιολόγηση των εκπ/κών, τις καταγγέλλουν και μαζί με τα συνδικάτα μπλοκάρουν όλες τις αντίστοιχες διαδικασίες.

• Παλεύουν για ισότιμη και δημοκρατική μεταχείριση ΟΛΩΝ των συναδέλφων, χωρίς διακρίσεις. ”

Ο νέος ν. 4547/18 που αφορά τις δομές στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση και συγκεκριμένα στο σημείο επιλογής στελεχών σε αυτές τις δομές, κινείται στο παρακάτω πλαίσιο:

Φιλοδοξεί να μας καταστήσει όλους αξιολογητές για να μας μετατρέψει σε αξιολογούμενους σε επόμενη φάση (όπου προβλέπονται αρμοδιότητες του ΙΕΠ για την αξιολόγηση των εκπ/κών). Έτσι ώστε το σύνολο του εκπ/κού σώματος να έχει εσωτερικεύσει δια της συμμετοχής του την «αναγκαιότητα της αξιολόγησης» και να είναι πλέον ευάλωτο και εκτεθειμένο στη γενίκευση αυτού του μοντέλου βαθμολογίας (από «άριστος» έως «ακατάλληλος» και από 100 έως 0) και για τους εκπ/κούς της τάξης. Και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να αποδεχτεί την αλλαγή της φοράς του βέλους της αξιολόγησης. Μόνο που τότε, στο στόχαστρο θα είναι ο ίδιος ο εκπ/κός της τάξης.

Η εμπέδωση «κουλτούρας αξιολόγησης» αποτελεί το πρώτο κρίσιμο βήμα για να προωθηθεί ένα καθολικό «αξιολογικό» μοντέλο. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι:

Όλα τα στελέχη εκπ/σης «αξιολογούνται» από τα στελέχη της αμέσως ανώτερης βαθμίδας ιεραρχίας, τα οποία συντάσσουν σχετικές εκθέσεις «αξιολόγησης»
Όλα τα στελέχη εκπ/σης «αξιολογούνται» από το μόνιμο προσωπικό που υπάγεται σε αυτά. Για παράδειγμα, οι εκπ/κοί μιας σχολικής μονάδας καλούνται να συμπληρώνουν, σε ετήσια βάση, ανώνυμα ερωτηματολόγια «αξιολόγησης» του/της διευθυντή/ντριας. Αναρωτιόμαστε σε ποια «κατηγορία αξιολόγησης» θα συμπεριληφθούν οι σχ. μονάδες εκείνες στις οποίες υπηρετούν μόνο αναπληρωτές;

Με βάση το άρθρο 47 του ανωτέρω νόμου που τιτλοφορείται «Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων». γίνεται κατανοητός κι ο επιτελικός ρόλος που έρχονται να διαδραματίσουν τόσο τα ΠΕΚΕΣ όσο και οι συντονιστές – στελέχη του στο ζήτημα της «αυτοαξιολόγησης» των σχολείων. Η χρήση των συγκεκριμένων όρων δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού στη συνείδηση των εκπ/κών έχουν συνδεθεί με τις απαραίτητες εσωτερικές συλλογικές παιδαγωγικές διαδικασίες του Συλλόγου Διδασκόντων. Έτσι, μέσω της διαστροφής αυτών των όρων αλλά και της νοηματοδότησής τους όπως τη γνωρίζαμε και χρησιμοποιούσαμε ως τώρα, επιχειρείται η συμφιλίωση των εκπ/κών με την «κουλτούρα αξιολόγησης» και η αθόρυβη αλλά αποτελεσματική προώθηση της «αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης» της σχολικής μονάδας.

Αναλυτικά προβλέπονται:

Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει με θέμα τον προγραμματισμό του εκπ/κού έργου, «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του». Ποιες είναι αυτές οι αρμοδιότητες και από πότε ο Δήμος και ο Σύλλογος Γονέων εμπλέκονται με τον προγραμματισμό του εκπ/κού έργου;
Ο Σύλλογος Διδασκόντων λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα. Στη σχετική συνεδρίασή του δίνεται η δυνατότητα να κληθούν στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Σ.Υ., του Κ.Ε.Α., μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., μέλη των Ερευνητικών Κέντρων και άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων. Η βαρύτητα που δίνεται στον προγραμματισμό εκπ/κού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ανοίγει το ζήτημα της «αυτονομίας της σχολικής μονάδας» και της διάσπασης του ενιαίου χαρακτήρα της εκπ/σης.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συχνές, τακτικές συνεδριάσεις, διαμορφώνει τον αρχικό προγραμματισμό, τον ανασχεδιάζει και στο τέλος του σχολικού έτους, προβαίνει στην αποτίμησή του συντάσσοντας σχετική έκθεση. Όλες αυτές οι εκθέσεις «υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.». Επομένως, η διαδικασία δεν είναι εσωτερική.

«Οι Συντονιστές Εκπ/κού Έργου μελετούν τις ανωτέρω εκθέσεις των σχολικών μονάδων(…) και διατυπώνουν, εφόσον κρίνουν απαραίτητο, παρατηρήσεις επί των εκθέσεων συλλογικού προγραμματισμού, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες». Επίσης, «διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων αποτίμησης και εισηγούνται πιθανές βελτιώσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες». Επομένως, οι παρατηρήσεις των Συντονιστών δεν έχουν συμβουλευτικό αλλά δεσμευτικό χαρακτήρα αφού πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν στον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς.
Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., συντάσσουν συνολικές συμπερασματικές εκθέσεις, τις αποστέλλουν στο ΙΕΠ, το οποίο με τη σειρά του εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και προτείνει βελτιώσεις του προγραμματισμού στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αλλά και διατυπώνει παρατηρήσεις επί των συμπερασματικών εκθέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες κοινοποιεί στα Κέντρα αυτά. Πέρα από τη σαφή κάθετη φορά εποπτείας, οι συγκεντρωτικές εκθέσεις προϋποθέτουν φόρμες με «δείκτες ποιότητας», που θα μπορούν να κωδικοποιηθούν και να καταμετρηθούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Για αυτόν ακριβώς το λόγο προβλέπεται ότι: «Οι θεματικοί άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης, καθώς και ο τύπος των σχετικών εκθέσεων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π.» (άρθρο 47.7).

Επιπλέον ο ν. 4547/18 αποδομεί την ειδική αγωγή, αλλάζοντας τον ρόλο των ΚΕΔΔΥ, διαμορφώνοντας τα ΚΕΣΥ ως νέα δομή και μεταθέτοντας στους εκπ/κούς του γενικού σχολείου μέσα από «παρεμβατικά προγράμματα», την αντιμετώπιση και αξιολόγηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπ/κές ανάγκες.
Συγχωνεύει και υποβαθμίζει τους τομείς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Αγωγής Υγείας, των Πολιτιστικών Θεμάτων, διαμορφώνοντας τα ΚΕΑ.

Όλα τα παραπάνω, συγκροτούν τους όρους μιας διαδικασίας χρονοβόρας, αμιγώς γραφειοκρατικής, αναντίστοιχης των πραγματικών αναγκών της εκπ/κής κοινότητας που καμία σχέση δεν έχει με εσωτερικές και ανατροφοδοτικές συλλογικές παιδαγωγικές λειτουργίες. Ταυτόχρονα με τη συγκρότηση και λειτουργία των νέων «επιτελικών» οργάνων (ΠΕΚΕΣ – ΚΕΣΥ – ΚΕΑ), δημιουργούν μία απόλυτα ελεγχόμενη από το υπουργείο Παιδείας περιφερειακή εκπ/κή εξουσία, που καθημερινά θα εποπτεύει και θα ελέγχει τα πάντα, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα μια δυναμική κωδικοποίησης, συγκρισιμότητας, διαφοροποίησης, κατάταξης και ανταγωνισμού των σχολικών μονάδων. Δηλαδή, μιας διαδικασίας «αυτοαξιολόγησης» που μπορεί να πάρει σαφέστερα χαρακτηριστικά με την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που θα ορίσουν τις φόρμες και τους δείκτες των σχετικών εκθέσεων.

Δεν αξιολογώ – Δεν αξιολογούμαι

Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξαν οι αγώνες των προηγούμενων χρόνων, οι αγώνες, ενάντια σε ερωτηματολόγια, δείκτες, ποσοστά, αξιολογόχαρτα που μπλοκάρισαν στην πράξη την προώθηση της «αξιολόγησης».

Διεκδικούμε:

Να καταργηθεί ο νόμος για τις νέες δομές, το άρθρο 112 (καταργούμενες διατάξεις: κατάργηση του ΠΔ 152) να ψηφιστεί με την προσθήκη της κατάργησης της ΑΔΙΠΔΕ, του ν.3848 και όλου του θεσμικού πλαισίου της «αξιολόγησης».
ΟΧΙ στην «αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση». Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο.
Προτείνουμε από τώρα απεργία – αποχή από κάθε «αξιολογική» διαδικασία είτε αφορά «αξιολόγηση στελεχών» είτε «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας
Προωθούμε τη λήψη όλων των μέτρων για να επιτύχουμε την ίδια αποτελεσματική και μαζική απόρριψη της «αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης» όπως και στις προηγούμενες νικηφόρες αναμετρήσεις (Γ.Σ., επιτροπές αγώνα, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, συγκέντρωση υπογραφών, κλπ.)

Όπως και στις αντίστοιχες διαδικασίες του παρελθόντος δεν θα βαθμολογήσουμε – αξιολογήσουμε κανέναν υποψήφιο. Θα απέχουμε βάζοντας παύλα (–). Η συμμετοχή μας στην όλη διαδικασία έχει να κάνει μόνο με τον έλεγχο, τη διαφάνεια, την τήρηση της νομιμότητας καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων ΟΛΩΝ των υποψηφίων.

Δηλώνουμε ότι:

Θα συνεχίσουμε να είμαστε όπως και σε όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια «η φωνή, το μάτι και το αυτί» του εκπαιδευτικού κινήματος. Θα παρακολουθούμε και θα ελέγχουμε τη διαδικασία σε όλες της τις φάσεις και θα καταγγείλουμε κάθε προσπάθεια μεροληπτικής αντιμετώπισης υποψηφίων και όποιας μεθόδευσης.

Δεν θα συνδιαχειριστούμε τα αδιέξοδα μιας πολιτικής που θα οδηγήσει τη μετατροπή της Παιδείας μας, αργά ή γρήγορα, από δημόσιο – κοινωνικό αγαθό για όλους, σε εμπόρευμα για λίγους.

Με δεδομένο ότι ανήκουμε ψυχή τε και σώματι στο εκπαιδευτικό κίνημα και δεν δρούμε ατομικά, καλούμε τους συναδέλφους να δυναμώσουν τον κοινό μας αγώνα για ενιαίο Δημόσιο, δωρεάν 12χρονο Σχολείο των όλων, των ίσων και των διαφορετικών, χωρίς ταξικούς φραγμούς κι «αξιολογήσεις» που θα σέβεται τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις των παιδιών, θα αναπτύσσει την κριτική τους σκέψη, θα προωθεί την αγάπη για τη γνώση και θα τα μαθαίνει να μην συμβιβάζονται αλλά να αγωνίζονται για ν’ αλλάζουν τον κόσμο, με αλληλεγγύη και συλλογικότητα!

Loading...
  • europalso

    ideascentral