| Πάνω από 9000 είναι οι προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Β/θμια . Αυτό προκύπτει από στοιχεία που έδωσε σε γραπτή απάντησή ο Κ. .  Ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων έφθασε τις 9.420.

Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργού:

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 5732/18-2-2019, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μάνος Κόνσολας σχετικά με την κάλυψη σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 (πληροφορικής) στο Γυμνάσιο ΛΤ Λειψών, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: Συγκεντρωτικά, οι μέχρι σήμερα προσλήψεις στη Δ/θμια Εκπ/ση έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

 

Επίσης, έχουν προσληφθεί 12 αναπληρωτές στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, 13 αναπληρωτές στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ, 49 αναπληρωτές για τις Δ.Υ.Ε.Π., 58 αναπληρωτές στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) πρώην Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), 437 αναπληρωτές για την Εναλλακτική Ενισχυτική «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» (πλην ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ), 1 αναπληρωτής για την Εναλλακτική Ενισχυτική «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ, 286 αναπληρωτές για τις Τ.Υ. ΖΕΠ (πλην ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ) και 2 αναπληρωτές για τις Τ.Υ. ΖΕΠ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ. Ειδικότερα, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δ΄ Δωδεκανήσου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το Γυμνάσιο ΛΤ Λειψών, έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες προσλήψεις συνολικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν ανακλήσεις προσλήψεων λόγω μη ανάληψης ή παραίτησης:

 

Επισημαίνεται ότι με την αριθμ. 26421/Ε1/20-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΠ94653ΠΣ-212) Υ.Α., προσελήφθη, μεταξύ άλλων, ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ86, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Ημερήσιου Γυμνασίου-Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις στους Λειψούς, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών συγκεκριμένων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατά τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4547/2018, ΦΕΚ 102 Α΄, δεδομένης της διαπιστωμένης αδυναμίας κάλυψης των εν λόγω αναγκών λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας των προηγούμενων προσληφθέντων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.1624/22-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου, από την αρχή του σχολικού έτους 2018-2019, «όλοι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 (πληροφορικής), που διορίστηκαν και κλήθηκαν να καλύψουν το κενό πληροφορικής στο Γυμνάσιο ΛΤ Λειψών, δεν ανέλαβαν υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό δύο (2) εκπαιδευτικοί πληροφορικής με την υπ’ αριθμ. 207926/Ε1/03-12-2018 Υ.Α., ένας (1) εκπαιδευτικός πληροφορικής με την υπ’ αριθμ. 12283/Ε1/28-01-2019 Υ.Α. και ένας (1) εκπαιδευτικός πληροφορικής με την υπ’ αριθμ. 7139/Ε1/17-01-2019 Υ.Α.».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’), «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής», όπως ισχύουν, «4. Εκπαιδευτικός που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική προκήρυξη, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή αναλαμβάνει και παραιτείται, διαγράφεται από τους πίνακες κατά το τρέχον σχολικό έτος και αποκλείεται από αυτούς του επόμενου».

Σημειώνεται ότι η διαχείριση/διάθεση του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα η τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες επαφίεται στην αρμοδιότητα των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης, τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και προφανώς, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης της καθεμιάς. Τονίζεται ότι το σύνολο των διαδικασιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει ως αποκλειστική μέριμνα την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων και των εγκεκριμένων πιστώσεων.

Τέλος, σύμφωνα με το αρ.Φ.9.1/1950/5-3-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου, «ο τρόπος κάλυψης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας του μαθήματος Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου, θα είναι ο εξής: οι υποψήφιοι μαθητές θα παραμένουν καθημερινά επί 20΄ λεπτά στο εργαστήριο Πληροφορικής μετά το πέρας των μαθημάτων και μέχρι πλήρους κάλυψης της εξεταστέας ύλης από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό».