Ξεκινούν οι αιτήσεις για 160 θέσεις εργασίας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης όπως αναφέρει η προκήρυξη.

Η προκήρυξη 

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) προκηρύσσει τη διενέργεια του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την 28η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους εκατόν εξήντα (160), οι οποίοι κατανέμονται στα τμήματα της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ως εξής:

  • Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 50 σπουδαστές και σπουδάστριες
  • Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, 30 σπουδαστές και σπουδάστριες
  • Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 15 σπουδαστές και σπουδάστριες
  • Τμήμα Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες
  • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 15 σπουδαστές και σπουδάστριες
  • Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και τη δήλωση (υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για όλες τις συνέπειες) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ECP) και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση / Απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Πρόσβαση στην αίτηση συμμετοχής παρέχεται και μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, στο σύνδεσμο «Εισαγωγικός Διαγωνισμός Σχολής».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την Τετάρτη 25 Αυγούστου έως τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.