Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης: Προκήρυξη για προσλήψεις συνεργατών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/11/2020 - 19:40 | Author: Newsroom Ipaidia

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της
Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση»  ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα), καλούμενα εφεξής
"συνεργάτες", για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της
Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση»
(ΟΠΣ: 5010714) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» στους άξονες προτεραιότητας 6,8,9, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα), καλούμενα εφεξής "συνεργάτες", για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παραπάνω πράξης και, ειδικότερα, για την επιστημονική και τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την ΕΘΑΑΕ.

Έχοντας υπόψη

1. τη με αρ. 16536/11-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΜΘ465ΧΙ8-Ν7Ξ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ περί ένταξης της πράξης «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα φάση» με κωδικό ΟΠΣ
5010714 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

2. τη με αρ. πρωτ. 4827/09/01/2018 (ΑΔΑ: ΨΤΥ3Ι5Ζ-Α9Ε) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του
Υποέργου (Α/Α 1) «Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στα Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης» της Πράξης «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010714

3. τη με αρ. πρωτ. 4589/16-10-2020 Απόφαση της Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου περί Τροποποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5010714 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

4. τη με αρ. πρωτ. 17968/27-10-2020 1η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του
Υποέργου (Α/Α 1) «Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στα Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης» της Πράξης «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010714

5. τη με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/1-11-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020»

6. τις διατάξεις του ν. 4653/2020

7. τη με αριθ. 10/9-11-2020 Απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ που εγκρίνει την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης συνεργασίας με επτά (7) εξωτερικούς συνεργάτες και η οποία έχει ως νομική βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, 10/8/2012) που τροποποίησε τον ν. 4057/2012 (ΦΕΚΑ54 14-3/2012) άρθρο 9 παρ.23, και επανέφερε σε ισχύ το άρθρο 58 παρ.11 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α195 6/9/2011), σύμφωνα με το οποίο η ΕΘΑΑΕ (όπως μετονομάστηκε η ΑΔΙΠ) περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206Α 8-10- 1997) και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’280), με
τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα των συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος, η ΕΘΑΑΕ δημοσιεύει την παρούσα προκήρυξη με τις ακόλουθες απαιτήσεις και πληροφορίες.

Δείτε την προκύρξη  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: