ΕΣΠΑ για τις υποδομές εκπαίδευσης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/04/2013 - 08:30 | Author: Newsroom Ipaidia
Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2021 - 23:25
Υποδομές Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
Ανάπτυξη, βελτίωση Υποδομών στην Προσχολική, Α΄βάθμια και Β΄βάθμια Εκπαίδευση.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης"
Ποσοστό συγχρηματοδότησης
85% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))
Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Τομείς ενδιαφέροντος
Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Κατηγορία δικαιούχων
Περιφέρειες
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)
Σε ποιους απευθύνεται
Περιφερειακές Ενότητες Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Όροι και προϋποθέσεις
Η υποβολή των προτάσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...
Η υποβολή των προτάσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (συν. 2), και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση pepdym.gr. Στο έντυπο της αίτησης συμπεριλαμβάνεται και η βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (συν. 3) . Προτάσεις, που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ, απορρίπτονται.
(iii) Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας του Δικαιούχου.
(iv) Χρηματοοικονομική Ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει) (συν. 4) ή Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα (περιλαμβάνεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης (συν. 2).
(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του (όπου απαιτείται).
(vi) Υπεύθυνη Δήλωση του Δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
(vii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΔΑ/ΠΔΜ ανάλογα με το είδος της Πράξης και ειδικότερα:
Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου (αν απαιτείται)
Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου (αν απαιτείται)
Έγκριση σκοπιμότητας από το αρμόδιο Υπουργείο (όπου απαιτείται)
Δήλωση του Δικαιούχου για την Τήρησης των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο (συν. 5) το οποίο βρίσκεται δημοσιευμένο
(viii) Απαιτούμενες τεχνικές μελέτες, άδειες και εγκρίσεις σύμφωνα με τους πίνακες Δ1 και Δ2 (συν. 6 και 7).
Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες Πράξεις δεν πρέπει να αντίκεινται στην ΚΥΑ 128350/22.08.2007 «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)» του Προγράμματος και ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα σε αυτήν.
Τι χρηματοδοτείται
Ανάπτυξη - Βελτίωση Υποδομών στην Προσχολική, Α΄βάθμια και Β΄βάθμια Εκπαίδευση
Προϋπολογισμός
€ 20.000.000
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ/ΠΔΜ) δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία Πράξεων ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της οικείας ι


  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: