Επέκταση και ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων και υπηρεσιών του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Τομείς ενδιαφέροντος
Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Κατηγορία δικαιούχων
Εκπαιδευτικά – Ερευνητικά ιδρύματα
Σε ποιους απευθύνεται
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Όροι και προϋποθέσεις
Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται …
Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση .
Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.
Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου (πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ) ή προσωρινή Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου για τη μεταβατική περίοδο από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013.
Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
Βεβαίωση από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο 3374/2005 διαδικασίες, για την ενεργοποίηση / συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) σε επίπεδο ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
Βεβαίωση από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ιδρύματος α) σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) στο Ίδρυμα και β) σχετικά με τη σύνταξη και την υποβολή στη ΜΟ.ΔΙ.Π. της ετήσιας απογραφικής έκθεσης σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας (Τμήμα, Σχολή, Υπηρεσία) του Ιδρύματος.
Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου.
Παράρτημα με αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις της υποβαλλόμενης πράξης, τεκμηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων:
Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,
Σκοπιμότητα της πράξης,
Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και
Ωριμότητα της πράξης,
όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και ανάλυση του τρόπου αντιμετώπισης των αδύνατων σημείων που είχαν εντοπιστεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και ανάδειξη των καινοτομικών στοιχείων της πρότασης.
Τι χρηματοδοτείται
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθούν δράσεις όπως οι ακόλουθες:
Επέκταση και αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με καινοτόμες ενέργειες.
Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών).
Ανάπτυξη εναλλακτικού διδακτικού υλικού για θεματικές ενότητες για τις οποίες δεν είχε αναπτυχθεί διδακτικό υλικό βασισμένο στις νέες τεχνολογίες, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Δημιουργία εργαστηρίων και εργαστηριακών μαθημάτων από απόσταση και για τις 4 σχολές (Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας και Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών).
Δημιουργία πυλών – πόλων συνεργασίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του τρόπου εκμάθησης και της πληροφόρησης των φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους. Η δράση θα βοηθήσει τόσο στην υποστήριξη των φοιτητών, όσο και προς το άνοιγμα και την προβολή του έργου του Ε.Α.Π στην τοπική κοινωνία και τους πολίτες.
Ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης της εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης.
Συγγραφή και μετάφραση θεματικών ενοτήτων Προγραμμάτων Σπουδών που θα προσφερθούν στο εξωτερικό σε ομογενείς (στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά), με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Παρακολούθηση της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του Ε.Α.Π.
Δημιουργία τηλεοπτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Περαιτέρω ενεργοποίηση, οργάνωση και συντονισμός της θεσμοθετημένης Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (Μ.Ε.Α.Ε).
Υποστήριξη και ενίσχυση του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ).
Προϋπολογισμός
€ 26.549.790
Επικαιροποίηση 15/03/2013
Περίοδος υποβολής
από 12/5/2009 έως 31/12/2015

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ