Πρόσκληση συμμετοχής σε Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ΕΣΕΕ υλοποιεί τις Πράξεις ” ΕΡΜΕΙΟΝ 2-προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων Α.Π.7-Α.Π.8-Α.Π.9″ οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δια Βίου Μάθηση”(κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την ΕΕ. (ΕΚΤ).

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο των πράξεων “ΕΡΜΕΙΟΝ 2-προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων Α.Π.7-Α.Π.8-Α.Π.9″