Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του  Ευρωπαϊκού προγράμματος  Erasmus +/ ΚΑ2, «Γλωσσική διδασκαλία και Λογοθεραπεία για άτομα με Ειδικές Ανάγκες». Συντονιστής του σχεδίου, διάρκειας 24 μηνών (από τον Σεπτέμβριο 2016 έως και τον Αύγουστο 2018) είναι η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Acosiata Suntem Diferiti / ΡΟΥΜΑΝΙΑ η οποία παρέχει θεραπευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Οι εταίροι του προγράμματος είναι:

ΕΛΛΑΔΑ– Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης

ΟΥΓΓΑΡΙΑ– Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium -Σχολείο για μαθητές με προβλήματα ακοής.

ΙΤΑΛΙΑ – Progetto Crecere. Coop. Soc -Ιδιωτικός φορέας παροχής διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τα άτομα με διαφορετικά προβλήματα λόγου και ομιλίας έχουν ειδικές εκπαιδευτικές και θεραπευτικές ανάγκες για να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ποιοτικές εκπαιδευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες στα άτομα αυτά , είναι απαραίτητο οι υπηρεσίες που θα τους παρέχονται να προέρχονται από ειδικούς με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης. Σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για υψηλά πρότυπα ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων χωρίς επιμόρφωση και συνεχή λήψη έγκυρων και επικαιροποιημένων πληροφοριών για τις νέες καινοτόμες στρατηγικές διάγνωσης, εκπαίδευσης και θεραπείας. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι εκπαιδευτικοί και οι εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης χρειάζονται συνεχή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, ευέλικτη σκέψη, ικανότητα επεξεργασίας και εφαρμογή καινοτόμων, εξατομικευμένων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική-θεραπευτική-αποκαταστατική διαδικασία.

Το σχέδιο απευθύνεται σε ειδικούς στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης και της λογοθεραπείας των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές ειδικούς σε εκπαιδευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες ατόμων με προβλήματα λόγου και ομιλίας).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ είναι η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που εργάζονται με παιδιά με ειδικές ανάγκες στον τομέα της λογοθεραπείας, της γλωσσικής εκπαίδευσης καθώς και της ευρύτερης αύξησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ είναι:

Η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τη προσέγγιση καινοτόμων προγραμμάτων παρέμβασης μέσω της μεταφοράς μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την εργασία με παιδιά με διαφορετικά είδη αναπηρίας σε διαφορετικούς οργανισμούς σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Η ανάπτυξη ικανότητας παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε μια ευρύτερη ομάδα ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των οργανισμών στους οποίους ανήκουν.

 

Η ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση των Η/Υ του εκπαιδευτικού προσωπικού που εργάζονται με παιδιά με ειδικές ανάγκες.

 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση διαφορετικών εργαλείων και μέσων όπως tablet, smartphone, new softwares, serious games και η αποτελεσματική ενσωμάτωση τους στο εκπαιδευτικό και θεραπευτικό πρόγραμμα των παιδιών με προβλήματα λόγου και ομιλίας.

 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε μία εκπαιδευτική κοινότητα για να μοιραστούν εμπειρίες και απόψεις.

Επικοινωνιακές δεξιότητες/Διαπολιτισμικές δεξιότητες

Γλωσσικές δεξιότητες

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του, έχουν υλοποιηθεί τέσσερα επιμορφωτικά σεμινάρια (Short-term joint staff training event) διάρκειας πέντε ημερών το καθένα, στην χώρα του κάθε εταίρου. Συνολικά έχουν συμμετάσχει από την Ελλάδα στις επιμορφώσεις εικοσιτέσσερις εκπαιδευτικοί και Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό (Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές) οι οποίοι εργάζονται σε Δομές της Ειδικής Αγωγής στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης.  Αρκετοί από τους επιμορφούμενους, ως στελέχη εκπαίδευσης είχαν  τη δυνατότητα μέσω της ιδιότητας τους να επικοινωνήσουν και να μεταδώσουν τη νέα γνώση, τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα από τις επιμορφώσεις σε ένα ευρύτερο αριθμό εκπαιδευτικών, προάγοντας παράλληλα μια νέα οπτική για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο όλων των επιμορφωτικών δράσεων οι συμμετέχοντες επιμορφούμενοι είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν διαφορετικές δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στις χώρες των εταίρων, να παρακολουθήσουν από κοντά την εφαρμογή διαφορετικών διαγνωστικών, εκπαιδευτικών και θεραπευτικών μεθόδων, να ανταλλάξουν απόψεις, απορίες και νέες πληροφορίες με τους συναδέλφους τους για θέματα σχετικά με την εργασία τους και να γνωρίσουν τα διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (συνεκπαίδευση, συμπερίληψη, κ.τλ.) που ισχύουν θεσμικά και εφαρμόζονται στην Ευρώπη.

Ειδικότερα:

1ο Επιμορφωτικό σεμινάριο:  ΕΛΛΑΔΑ -Κομοτηνή,  7-11 Μαρτίου  2017,  με τίτλο

«ICT -assisted diagnosis, teaching and therapy for people with Special Education Needs»

Στόχοι:

 

 • Παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας.
 • Απαρίθμηση και περιγραφή των προσφερόμενων ICT για εκπαιδευτική και θεραπευτική χρήση σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα με άτομα με προβλήματα λόγου .
 • Εξοικείωση με την χρήση των ΤΠΕ (Η/Υ, tablet, I-pod, interactive Whiteboards ) στην εκπαίδευση των παιδιών με προβλήματα λόγου και ομιλίας .
 • Ικανότητα σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες βασισμένων στη χρήση των ΤΠΕ
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης της ποιότητας και χρηστικότητας των λογισμικών για τα άτομα με προβλήματα λόγου και ομιλίας.
 • Υιοθέτηση νέων εκπαιδευτικών τεχνικών και προσεγγίσεων στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Βελτίωση του επιπέδου κατανόησης και χρήσης της αγγλικής γλώσσας, ιδιαίτερα της ορολογίας για τις speech and language disorders  ,  μέσω της παρουσίασης διεθνών ερευνών και νέων σχετικών εξελίξεων.
 • Χρήση διαφόρων λογισμικών για την εκπαίδευση ατόμων με Ειδικές ανάγκες:
 • Ικανότητα σχεδιασμού εκπαιδευτικών παρεμβάσεων
 • Ικανότητα σχεδιασμού θεραπευτικών παρεμβάσεων

 

2ο Επιμορφωτικό σεμινάριο:  ΙΤΑΛΙΑ -Ρέτζιο Εμίλια ,  9-13 Οκτωβρίου 2017,  με τίτλο

«Γλωσσική εκπαίδευση και Λογοθεραπεία για παιδιά με ΔΕΠΥ»

Στόχοι:

 • Παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ιταλίας και της συμπεριληπτικής προσέγγισής του.
 • Παρουσίαση της φιλοσοφίας των υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας. Παρουσίαση των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών μεθόδων για την ΔΕΠΥ
 • Περιγραφή βασικών αρχών διάγνωσης, εκπαίδευσης,  και θεραπείας των ατόμων με ΔΕΠΥ.
 • Αναγνώριση και αντιμετώπιση παιδιών με ΔΕΠ-Υ.
 • Σύνδεση Γλωσσικής εκπαίδευσης και Ψυχοκινητικής δραστηριότητας  και άλλων  προσεγγίσεων  στη θεραπευτική παρέμβαση που απευθύνονται σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ.
 • Απαρίθμηση και περιγραφή των προσφερόμενων ICT για εκπαιδευτική και θεραπευτική χρήση σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα με άτομα με ΔΕΠΥ .
 • Εξοικείωση με την χρήση των ΤΠΕ (Η/Υ, tablet, I-pod, interactive Whiteboards ) στην εκπαίδευση των παιδιών με ΔΕΠΥ.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης της ποιότητας και χρηστικότητας των λογισμικών για τα άτομα με ΔΕΠΥ
 • Υιοθέτηση νέων εκπαιδευτικών τεχνικών και προσεγγίσεων στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επικοινωνιακές δεξιότητες (π.χ. Δημιουργία σχέσης συνεργασίας με τα παιδιά ΔΕΠ-Υ).

 

3ο Επιμορφωτικό σεμινάριο:  ΟΥΓΓΑΡΙΑ-Βουδαπέστη,  27 Νοεμβρίου 2018 -1 Δεκεμβρίου 2018  ,  με τίτλο «Γλωσσική εκπαίδευση και Λογοθεραπεία για παιδιά με προβλήματα ακοής»

Στόχοι:

 

 • Παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ουγγαρίας, της εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  και της δυνατότητας  συνεκπαίδευσης  καθώς και της ιστορίας της Ειδικής αγωγής των παιδιών με προβλήματα ακοής.
 • Παρουσίαση των διαγνωστικών υπηρεσιών και της διαγνωστικής διαδικασίας. Παρουσίαση της νέας γενιάς βοηθημάτων ακοής.
 • Επίδειξη της θεραπείας μαθητών με κοχλιακά εμφυτεύματα. Παρουσίαση των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών μεθόδων για τα παιδιά με προβλήματα ακοής, η συνηθισμένη και η εναλλακτική λύση.
 • Παρουσίαση των ευκαιριών για ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων παράλληλα με την προσωπικότητα.
 • Παραδείγματα εφαρμογής των εργαλείων ΤΠΕ για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με προβλήματα ακοής.
 • Επίσκεψη στα ουγγρικά ειδικά σχολεία για τα παιδιά με προβλήματα ακοής. Παρακολούθηση των επαγγελματιών  στο χώρο εργασίας τους.
 • Περιγραφή των βασικών διαγνωστικών πεδίων της εξέτασης του επιπέδου ομιλίας. Σύγκλιση της γλωσσικής διδασκαλίας και της θεραπεία των παιδιών με προβλήματα ακοής. Αναγνώριση των  επικοινωνιακών  και γλωσσικών  δυσκολιών  στην περίπτωση των παιδιών με προβλήματα ακοής και  τρόποι αντιμετώπισής τους.
 • Γλωσσολογική εκπαίδευση και Ψυχοκινητική δραστηριότητα και άλλες προσεγγίσεις στη θεραπευτική παρέμβαση [(παιδικό ψυχόδραμα, παραμύθια, νευροανάδραση, θεραπεία Snoezelen (πολυαισθητηριακό περιβάλλον)] για τα παιδιά με προβλήματα ακοής. Εξοικείωση με τις εφαρμογές ΤΠΕ στην εκπαίδευση των παιδιών με προβλήματα ακοής (βοηθήματα ακοής, κοχλιακά εμφυτεύματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδραστικοί πίνακες, σύστημα νευροανάδρασης).
 • Γνωριμία με τη μέθοδο της νευροανάδρασης και  της  θεραπεία Snoezelen.  Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στη θεραπευτική μέθοδο με παραμύθια

 

4ο Επιμορφωτικό σεμινάριο:  ΡΟΥΜΑΝΙΑ-Ιάσιο,  11 -15 Απριλίου  2018  ,  με τίτλο «Γλωσσική εκπαίδευση και Λογοθεραπεία για παιδιά με Αυτισμό».

Στόχοι:

 • Παρουσιάσεις Power Point για την εισαγωγή του θέματος
 • Μελέτες περίπτωσης  Αξιολόγηση θεραπείας ομιλίας για παιδιά με αυτισμό
 • Καθιέρωση σχέσης συνεργασίας με  παιδιά με αυτισμό
 • Παρέμβαση θεραπείας ομιλίας για  παιδιά με αυτισμό  Δημιουργία και παρουσίαση ενός συγκεκριμένου προγράμματος λογοθεραπείας
 • Ειδική θεραπεία: μέθοδοι και τεχνικές λογοθεραπείας και γλωσσικής θεραπείας που ισχύουν για παιδιά με αυτισμό  Παραδείγματα εργαλείων και υλικού εργασίας
 • Τα βήματα της ανάπτυξης λεκτικής γλώσσας για τα παιδιά που δεν μιλούν
 • Τα βήματα της ανάπτυξης λεκτικής γλώσσας για τα παιδιά που μιλούν αλλά δεν επικοινωνούν (π.χ. παιδιά με ηχολαλία)
 • Φωνητικοί τελεστές  και λειτουργικότητα της γλώσσας.
 • Μεθοδολογία διάρθρωσης των προγραμμάτων σπουδών – προγράμματα γλωσσικής ανάπτυξης
 • Η ρύθμιση μιας συνεδρίας λογοθεραπείας

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος:

 • Ελεύθερα προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, όπως έτοιμα σχέδια μαθήματος (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
 • Το υλικό των  παρουσιάσεων  των εκπαιδευτών από τις  επιμορφωτικές συναντήσεις του προγράμματος.
 • Νέα από το διεθνή χώρο σχετικά  με τις  εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης  και της λογοθεραπείας των ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Χρήσιμα link για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ