ΠΑ.Σ.ΔΙ.Μ.Ο.Δ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013
ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις για το σχέδιο νόμου υπό δημόσια διαβούλευση «Αθηνά» σχετικά με το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου»
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΠΑΣΔΙΜΟΔ) αποτελεί το επίσημο σώμα διαχείρισης και κοινοποίησης των συμφερόντων των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), το οποίο εδρεύει στη Χίο. Το εν λόγω τμήμα αποτελεί πολυτεχνικό τμήμα, 5ετούς φοίτησης και οι απόφοιτοί του είναι κάτοχοι διπλώματος. Η πρόσφατη δημοσίευση του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου «Αθηνά» προβλέπει την απορρόφηση του ΤΜΟΔ από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ – το οποίο εδρεύει επίσης στη Χίο). Με τη παρούσα (προσωρινή) απόφαση, επηρεάζεται σημαντικά το μέλλον και η εγκυρότητα του τίτλου σπουδών των υφισταμένων αποφοίτων του ΤΜΟΔ, με αποτέλεσμα την άμεση απόκριση και συμμετοχή του ΠΑΣΔΙΜΟΔ στη δημόσια αυτή διαβούλευση, ο οποίος επιχειρηματολογεί με το παρόν δελτίο τύπου και παραθέτει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί πως η παρούσα πρόταση χρήζει επανεξέτασης.
Ο ευγενής σκοπός του σχεδίου νόμου «Αθηνά» του οποίου απώτερος στόχος είναι η τακτοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα,
επικροτείται ιδιαίτερα τόσο από το ΤΜΟΔ, όσο και από τον ΠΑΣΔΙΜΟΔ. Τα μέλη του ΠΑΣΔΙΜΟΔ αντιλαμβάνονται πλήρως τα άμεσα οφέλη από το σχέδιο «Αθηνά», τα οποία έγκεινται σε εξοικονόμηση πόρων, συνέργιες, οικονομίες κλίμακας καθώς και αύξηση της ποιότητας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην ανώτατη εκπαίδευση. Η προτεινόμενη διαδικασία επίτευξης των ανωτέρω αποτελεσμάτων αποτελείται από μία σειρά απορροφήσεων και συγχωνεύσεων τμημάτων. Παρόλα αυτά, στα πλαίσια των συγχωνεύσεων αυτών, ο ΠΑΣΔΙΜΟΔ θα ήθελε να τονίσει το διακριτό χαρακτήρα και την αποστολή του ΤΜΟΔ, του οποίου ενδεχόμενη απορρόφηση από ένα τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 4ετούς φοίτησης θα λειτουργήσει αντίθετα στον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και θα αφαιρέσει από το Ελληνικό επιστημονικό δυναμικό διπλωματούχους με καινοτόμες για τη χώρα μας γνώσεις που τόσο χρειάζεται η οικονομία της Ελλάδας αυτή την περίοδο.
Οι λόγοι για τους οποίους ο ΠΑΣΔΙΜΟΔ εναντιώνεται στη παρούσα πρόταση του σχεδίου «Αθηνά» και για τους οποίους θεωρεί μη αποτελεσματική και αναίτια ενδεχόμενη περίπτωση συγχώνευσης με το ΤΔΕ, έγκεινται στους παρακάτω:
1. Η απορρόφηση πολυτεχνικού τμήματος μηχανικών 5ετούς κύκλου σπουδών από μία σχολή διοίκησης 4ετούς κύκλου, θα προσέβαλε και θα υποβίβαζε τις σπουδές όλων των μηχανικών πολυτεχνικών σχολών εφόσον το εν γένει επιστημονικό υπόβαθρο των θετικών επιστημών είναι εξ’ ορισμού και εξολοκλήρου διαφορετικό από ένα τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
2. Οι φοιτητές που εισάγονται στο ΤΜΟΔ κατέχουν υψηλότερο τεχνολογικό υπόβαθρο από τους αντίστοιχους φοιτητές του ΤΔΕ, εφόσον διαγωνίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κατεύθυνσης πριν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
3. Το διδακτικό προσωπικό του ΤΜΟΔ αποτελείται τουλάχιστον κατά 50% από Μηχανικούς καλύπτοντας τις ανάγκες ενός πολυτεχνικού τμήματος, κάτι που δεν ισχύει στη περίπτωση του ΤΔΕ.
4. Η απόφαση του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου ενισχύει τη θέση του τμήματος ως πολυτεχνικό τμήμα. Επιπρόσθετα, ο υφιστάμενος σχεδιασμός προβλέπει την κομβικής σημασίας συμμετοχή του ΤΜΟΔ στη προαναφερόμενη Πολυτεχνική Σχολή, υποδεικνύοντας έτσι την αναγνώριση της σημαντικότητας του ΤΜΟΔ από τους αρμόδιους στο σύνολο των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5. Η αξία του διπλώματος που κατέχουν οι απόφοιτοι έχει ήδη αναγνωριστεί από τα καλύτερα πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τα οποία έχουν δεχτεί τους διπλωματούχους αποφοίτους του ΤΜΟΔ τόσο για μεταπτυχιακές σπουδές όσο και για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Επιπρόσθετα, το γεγονός αυτό ενισχύεται σημαντικά από τις εκατοντάδες δημοσιευμένες εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά από το σύνολο του ΤΜΟΔ (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές) αλλά και από παγκόσμια και πανελλήνια συνέδρια που διοργανώνονται στο τμήμα τόσο από το διδακτικό προσωπικό, όσο και σε πολλές περιπτώσεις και από τους ίδιους τους φοιτητές.
6. Η αξία των αποφοίτων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης δεν περιορίζεται μόνο στην ακαδημαϊκή αναγνώριση, αλλά κατέχει επίσης και την αντίστοιχη αναγνώριση από την ελληνική και διεθνή αγοράς εργασίας. Συμφώνα με κατάλληλη έρευνα στο τέλος του 2011 (χρονιά οικονομικής κρίσης και συνεχιζόμενης ύφεσης) αναφορικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, το ποσοστό ανεργίας για τους αποφοίτους των ετών 2005-2007 ήταν μόλις 13,2%. Οι τομείς απασχόλησης των αποφοίτων συμπεριλαμβάνουν κλάδους όπως, μεταξύ άλλων, η χρηματοοικονομική διαχείριση, η εφοδιαστική αλυσίδα, η διαχείριση προμηθειών, η διοίκηση έργων και λειτουργιών, οι εφαρμογές της πληροφορικής στη διοίκηση, κλπ. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα καλύπτονται πλήρως από το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών του ΤΜΟΔ, γεγονός που αποδεικνύει την αρτιότητα των γνώσεων και τη συνάφεια αυτών με τις σύγχρονες επαγγελματικές ανάγκες.
7. Επιπρόσθετα, ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο έγκειται στο γεγονός πως το Τμήμα και οι απόφοιτοι βρίσκονται επί του παρόντος σε συνεχείς
διαβουλεύσεις με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) τόσο για την αναγνώρισή του τμήματος ως τμήμα μηχανικών όσο και για την ένταξή τους στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα (ΤΣΜΕΔΕ). Σύμφωνα με την εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Παιδείας του ΤΕΕ και την Εισήγηση της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ προτείνεται η ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης σε νέα ειδικότητα με τίτλο «Μηχανικοί Οικονομίας». Επίσης, σχετικά με την παραπάνω εισήγηση, η 15η Σύνοδος Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας σε ανακοίνωση της αναφέρει: «..η Σύνοδος θεωρεί ότι αυτή η ειδικότητα προσθέτει αξία και στο ρόλο των μηχανικών και του ΤΕΕ». Τα ανωτέρω ενισχύουν σημαντικά την εικόνα ενός απόφοιτου ΤΜΟΔ και υποδηλώνουν την αναγνώριση της αναγκαιότητας της ύπαρξης του εν λόγω τμήματος ως αυτόνομο.
Με βάση τα προαναφερόμενα επιχειρήματα, ο ΠΑΣΔΙΜΟΔ τάσσεται κατά μιας ενδεχόμενης απορρόφησης του ΤΜΟΔ από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σε αντίθεση, προτείνουμε την επίσπευση των διαδικασιών για την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπως αυτή έχει αποφασιστεί από το ΣΑΠΕ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τη συμμετοχή των τμημάτων Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος). Η ίδρυση αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του σχεδίου «Αθηνά», εξυπηρετώντας έτσι τους στόχους του σχεδίου, συνεισφέροντας στην καλύτερη οργάνωση των ΑΕΙ καθώς και στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη εικόνα της ελληνικής οικονομίας η οποία χρειάζεται καινοτόμα για την Ελλάδα προγράμματα σπουδών όπως του ΤΜΟΔ, θεωρούμε πως το σχέδιο «Αθηνά» θα επιτύχει τον στόχο του μόνο αν ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι. Παραθέτοντας και αντίστοιχες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, που αναφέρουν πως «οι φοιτητές μας πρέπει να βγουν ενισχυμένοι, μέσα από ισχυρά Τμήματα, που θα τους δίνουν πιο ισχυρά και ανταγωνιστικά πτυχία», πιστεύουμε πως το ΤΜΟΔ παρέχει ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και ανταγωνιστικό δίπλωμα το οποίο είναι ικανό να ενισχύσει
σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, προσβλέπουμε σε προσθήκη των προτάσεών μας στο σχέδιο νόμου μέσω της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Δίκας Γεώργιος
Μουρούτογλου Παναγιώτης
Τα μέλη του ΔΣ
Αντιπρόεδρος
Αναπληρωτής Γραμματέας
Αγγελόπουλος Βασίλειος
Ευθυμίου Γεώργιος
Ταμίας
Δανιάς Ταξιάρχης

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ