Περατώθηκε η πρώτη φάση για 1.200 επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους, ενώ η επόμενη θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2021-2022.

«Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της » και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, ΣΑΕ3451 με κωδικό 2019ΣΕ34510002, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης υλοποιείται εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-2021 σε τέσσερεις (4) διακριτές θεματικές ενότητες:

  •  Υπομητρώο 1 (ΥΜ1)/Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
  •  Υπομητρώο 2 (ΥΜ2)/Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
  • Υπομητρώο 3 (ΥΜ3)/Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή/ήτριας – Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
  • Υπομητρώο 4 (ΥΜ4)/Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Σύμβουλος Ψυχολόγος – Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/ήτριες

Η επιμόρφωση ξεκίνησε στις 10 Μαΐου 2021 με συνολική διάρκεια δύο (32) ωρών για κάθε επιμορφούμενο/η σε διάστημα πέντε (5) εβδομάδων, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση (συνεδρίες)

β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται με τέσσερις διδακτικές (4) ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης ανά εβδομάδα με χρήση της ειδικής πλατφόρμας που διατίθεται από το Ι.Ε.Π. Επισημαίνεται ότι οι δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης έχουν κατανεμηθεί στο παραπάνω χρονικό διάστημα. To πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες.

Στην επιμόρφωση συμμετέχουν 1200 επιμορφούμενοι/ες (εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι) σε τμήματα, ανά υπομητρώο και ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει επόμενη φάση επιμόρφωσης, η οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες και δυσκολίες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, ξεπερνώντας όμως αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης και του Δ.Σ. του ΙΕΠ, ευχαριστούν ιδιαίτερα τους/τις επιμορφούμενους/ες, τους/τις επιμορφωτές/τριες, για τη συμμετοχή τους σ’ αυτή τη φάση επιμόρφωσης της Πράξης.

Η Ομάδα της Πράξης

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», MIS 5022549