«Επέκταση χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) και των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας του διδακτικού έτους 2019-2020»

 

Λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών και τη λήψη σχετικών μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19 και ενόψει της λήξης του σχολικού έτους 2019-2020, τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας που υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. δύνανται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τα αρμόδια όργανα, να συνεχιστούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021 και να ολοκληρωθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη νομοθεσία που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή της υλοποίησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι δυνάμει της με αρ. πρωτ. 19070/Δ7/04-12-2019 εγκυκλίου με θέμα:

«Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2019-2020» και της με αρ. πρωτ. Φ.7/ΜΚ/61845/Δ7/25-052020 εγκυκλίου με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση εξ αποστάσεως σεμιναρίων επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων της χώρας κατά την περίοδο της επέκτασης του χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι Υπεύθυνοι/ες ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ και ΣΔ δύνανται να αξιοποιήσουν κάθε πρόσφορο μέσο/εργαλείο επικοινωνίας/τηλεκπαίδευσης.