Δημοσιεύθηκε ΦΕΚ με τον κανονισμό λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του .

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Σκοπός Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Σκοπός των . Μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι:

α) Η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αποφοίτους με τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή τίτλο ισότιμο προς αυτόν.

β) Η αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, η αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων των κατόχων τίτλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισότιμων προς αυτούς και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

γ) Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση επιπέδου (3), εφαρμόζοντας το δυικό σύστημα, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με τη Μαθητεία σε εργασιακό χώρο.

Άρθρο 2

Υλοποίηση της Μαθητείας στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) ΟΑΕΔ

1. Τα προγράμματα Μαθητείας των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ περιλαμβάνουν σε κάθε ειδικότητα «πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή» ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και «πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο». Το «πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις και φορείς του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα, του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ΝΠΔΔ, Δήμους κ.λπ.

2. Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει την Α’ και Β’ τάξη. Το «πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή» πραγματοποιείται με 1 ημέρα πρωινό και 4 ημέρες απογευματινό ωράριο και το «πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται τέσσερις (4) ή πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (η 5η ημέρα μπορεί να είναι Σάββατο) ή, όπως ορίζεται στον εκάστοτε πιστοποιημένο οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

3. Ο ως άνω τρόπος λειτουργίας των ΕΠΑΣ Μαθητείας δύναται να ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, χωρίς να αλλάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών.

4. Τα προγράμματα Μαθητείας απευθύνονται σε Έλληνες πολίτες καθώς και σε πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα. και έχουν γνώση της ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1.

5. Οι μαθητευόμενοι στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ δικαιούνται αναβολή στράτευσης.