Νέα εγκύκλιο για την κάλυψη διδακτικών κενών στα για το σχολικό έτος 2021-2022 εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Η εγκύκλιος

1) Ενεργοποίηση και αύξηση της πρόσθετης διδακτικής στήριξης από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ειδικά για τα εργαστηριακά μαθήματα ή τα εργαστηριακά μέρη των μεικτών μαθημάτων. Η άμεση έναρξη των θεωρητικών αλλά κυρίως των εργαστηριακών μαθημάτων θεωρείται μεγάλης σημασίας για τη διάγνωση των διδακτικών κενών, την κάλυψή τους, την ουσιαστική ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης (του έτους 2020-21) και την προσαρμογή των μαθητών/τριών στις απαιτήσεις των ειδικοτήτων.

2) Να δοθεί επαρκής χρόνος, για τη διαδικασία διάγνωσης και κάλυψης των πιθανών διδακτικών κενών, στους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος και κάθε τάξης στην αρχή του έτους. Στα ΕΠΑ.Λ. πιθανή ύπαρξη διδακτικών κενών θα προκύψει (για τα μαθήματα των Τομέων) στους μαθητές/τριες των ειδικοτήτων της Γ’ τάξης. Το μάθημα επιλογής της Α’ Λυκείου, ουσιαστικό για τον προσανατολισμό και την εξοικείωση των μαθητών/τριων με τη φιλοσοφία των ΕΠΑ.Λ. (πρακτική κατεύθυνση, επαγγελματικός προσανατολισμός και εργαστηριακή εξάσκηση), δεν εμπεριέχει προαπαιτούμενες γνώσεις για τα μαθήματα του Τομέα της Β’ Λυκείου.

Προτείνεται να αφιερωθεί ένα χρονικό διάστημα τριών (3) εβδομάδων από τη σχολική χρονιά 2021- 22 για τον εντοπισμό και την κάλυψη πιθανών διδακτικών κενών των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ.. Οι μέρες αυτές προτείνεται να είναι είτε στην έναρξη του σχολικού έτους, είτε οι εκπαιδευτικοί να αφιερώνουν χρόνο την περίοδο που θα διαγνώσουν το διδακτικό κενό, κατά την κρίση τους, για να εξηγήσουν/εμβαθύνουν σε οτιδήποτε κρίνουν απαραίτητο σχετικά με την ύλη από τη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ..

3) Να δοθεί έμφαση στην κάλυψη των διδακτικών κενών που καθορίστηκαν στην αριθ. Φ3/44963/ΓΔ4 / 19-04-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Αναλυτικά η