Τι ισχύει για την εντοπιότητα στις προσλήψεις ορισμένου χρόνου

Προτάσσονται οι υποψήφιοι ανεξάρτητα από το σύνολο των μορίων τους

Το θεσμό της εντοπιότητας, όπως έχει γράψει το news.gr, θα επαναφέρει ο υπουργός Παιδείας αρχικά στις προσλήψεις των αναπληρωτών και ακολούθως στους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Τα όσα ανέφερε ο κ. Λοβέρδος για την εντοπιότητα έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους εκπαιδευτικούς καθώς σε περίπτωση που προτάσσονται στις παραμεθόριες περιοχές οι υποψήφιοι αναπληρωτές που είναι μόνιμοι κάτοικοι τότε θα καταστρατηγηθεί ο πίνακας κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στις προσλήψεις ορισμένου χρόνου στις οποίες προχωρούν δήμοι παραμεθόριων περιοχών προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι αυτών όπως ορίζεται από το άρθρο 9 του ν.4057/2012. Βέβαια οι ρυθμίσεις αυτές δεν αφορούν τους εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας αφού ο νόμος 2190/1994 τους εξαιρούσε όπως και άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

Πιο αναλυτικά το άρθρο 9 του 4057/2012 αναφέρει τα εξής:

“Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17, καθώς και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο.

Ορισμένες περιοχές στις οποίες προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι στις προσλήψεις ορισμένου χρόνου είναι:

1.Νομοί της Θράκης (Ξάνθη, Έβρος, Ροδόπη)

2. Νομοί Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες, Πέλλα, Κιλκίς)

3. Νομοί Δυτ. Μακεδονίας( Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά)

4.Νομοί Ανατ.Μακεδονίας (Δράμα)

5. Ευρυτανία, περιοχές νομού Φωκίδας

6. Παραμεθόριες περιοχές Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων

7.Ιόνια Νησιά, Νησιά Αιγαίου πλην Κρήτης

8. Κύθηρα, Αντικύθηρα

Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114). Συγκεκριμένα η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο ή στην Κοινότητα, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.

Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς αναμένουμε διευκρινήσεις τόσο από τον Υπουργό Παιδείας όσο και από τον Υφυπουργό κ. Δερμεντζόπουλο. Να αναφέρουμε ότι στο παρελθόν διπλασιάζονταν τα μόρια των αναπληρωτών που υπηρετούσαν σε σχολεία δυσπρόσιτων περιοχών γεγονός που αποτελούσε ισχυρό κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς να τα επιλέξουν καθώς αυξάνονταν οι πιθανότητες πρόσληψης.

Από τη στιγμή που καταργήθηκε ο διπλασιασμός των μορίων και έπαυσε να προσμετράται η προϋπηρεσία στους πίνακες των αναπληρωτών όλο και λιγότεροι είναι οι εκπαιδευτικοί που επιλέγουν σχολεία απομακρυσμένων περιοχών ενώ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να προσλαμβάνονται αναπληρωτές και να μην παρουσιάζονται παρά τον αποκλεισμό τους από τους πίνακες και την επόμενη σχολική χρονιά.