Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του (ΕΛΜΕΠΑ) από 7/4/2022 αναπτύσσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 μετά από επιτυχή αξιολόγηση από πιστοποιημένο αξιολογητή.

Συγκεκριμένα, ο φορέας πιστοποίησης και ελέγχου EQA Hellas Α.Ε. πιστοποίησε τον ΕΛΚΕ του ΕΛΜΕΠΑ για τη διαχείριση χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η παραπάνω επιτυχία του ΕΛΚΕ θα βοηθήσει σημαντικά στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων έργων, την παρακολούθηση υλοποίησης και τη διοικητική και οικονομική διεκπεραίωση των έργων σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα.

Κάτω από το διαχειριστικό πλαίσιο του ΕΛΚΕ και της Επιτροπής Ερευνών, το ΕΛΜΕΠΑ έχει να επιδείξει σημαντική ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν τα Τμήματά του, η οποία τεκμηριώνεται από το μεγάλο αριθμό των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που υλοποιεί, τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο των ερευνητών του από τις επίσημες βάσεις δεδομένων (Scopus, Web of Science κ.α.), αλλά και τις πολυπληθείς εθνικές και διεθνείς συνεργασίες στις οποίες συμμετέχει. Ο προϋπολογισμός των έργων που έχει διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ του ΕΛΜΕΠΑ την τελευταία 5ετία (2016-2021) ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή αφορούσε στη συμμετοχή του Ιδρύματος σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, όπως HORIZON, FP7, Erasmus, ΕΣΠΑ, ΓΓΕΤ, INTERREG, καθώς και σε διάφορα άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά έργα.

Επιπλέον, ο ΕΛΚΕ διαχειρίζεται σημαντικά ιδρυματικά έργα ΕΣΠΑ προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν μεταξύ άλλων την Πρακτική άσκηση των φοιτητών του, το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, την Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών, την απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού και την ενισχυτική διδασκαλία, την Ενίσχυση και επιτάχυνση των διαδικασιών αναβάθμισης του ΕΛΜΕΠΑ, αλλά και την υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΕΛΜΕΠΑ Καθηγητής Χρήστος Φλώρος, «Αποτελεί στρατηγικό στόχο η υψηλή ποιότητα και αριστεία στο πλαίσιο της Πολιτικής Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η απόκτηση του Διεθνούς Προτύπου ISO από τον ΕΛΚΕ θα βελτιώσει και θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και αναγνώριση της ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΛΜΕΠΑ». Ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ Καθηγητής Νικόλαος Κατσαράκης δήλωσε ότι «Με την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 μετά από την επιτυχημένη αξιολόγηση των υπηρεσιών και των διαδικασιών του, ο ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ αποβλέπει στην πιο αποδοτική και ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη της έρευνας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στοχεύοντας στην ανάδειξή του σε πόλο αριστείας στην έρευνα στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο»