Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του οργανώνει και λειτουργεί με επιτυχία, απόφοιτ το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Το Π.Μ.Σ. επιδιώκει την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, την εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και την ανάπτυξη του κλάδου. Επίσης, στόχος είναι η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

https://www.hmu.gr/mscfinman/

Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ από 10 Ιουνίου 2022 έως και 31 Αυγούστου 2022.

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος δίνονται στα τηλέφωνα:
2810 37-9678, 9612 ή 9308, ή με email στη διεύθυνση [email protected]