Ελληνική Αστυνομία: Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού 2017 2017 Προκήρυξη

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/03/2017 - 10:06 | Author: Newsroom Ipaidia

Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης  για  το  εκπαιδευτικό έτος  2017-2018.

Tο διδακτικό προσωπικό (τακτικό – αναπληρωματικό), επιστημονικό και αστυνομικό, που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Αστυνομίας σε Αθήνα και Βέροια, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, περιλαμβάνει προκήρυξη που εξέδωσε η .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:

 1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α-26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι:
 • Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 • Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. Α-26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 • Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.
 1. Οι κάτοχοι δημόσιας θέσης να μην υπόκεινται στους περιορισμούς του Ν. 1305/1982 και του Ν. 1256/1982 (περί πολυθεσίας).
 2. Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.
 3. Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν.
 4. Οι υποψήφιοι που είναι εν ενεργεία αστυνομικοί, πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τα τελευταία τρία έτη, να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή.
 5. Οι υποψήφιοι εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να έχουν αποστρατευτεί, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
 6. Οι υποψήφιοι αστυνομικοί εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί, να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν, η οποία να προκύπτει από την υπηρεσία τους στο Σώμα και την επιμόρφωσή τους στο αντικείμενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.
 7. Στους αστυνομικούς περιλαμβάνονται οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες.

Η προκήρυξη για τις προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία

Loading...


 • europalso   ideascentral