ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται, σε διάφορους βαθμούς, στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την εργασία τους. Ο δείκτης αυτός εξετάζει τις ευθύνες λήψης αποφάσεων των εκπαιδευτικών σε δυο βασικούς τομείς: στον τομέα της διδασκαλίας και στον τομέα της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Ο τομέας διδασκαλίας καλύπτει αποφάσεις σχετικές με το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος και τις μεθόδους αξιολόγησης, την επιλογή των σχολικών βιβλίων και την ομαδοποίηση των μαθητών για λόγους που αφορούν στη διδασκαλία.

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να ενεργούν σχετικά αυτόνομα σε θέματα διδασκαλίας. Ειδικότερα, η επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών σε όλες σχεδόν τις χώρες. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου οι αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές λαμβάνουν αποφάσεις επί όλων σχεδόν των ως άνω θεμάτων τα οποία αφορούν στη διδασκαλία. Το Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα) είναι η μόνη χώρα όπου η ευθύνη όλων αυτών των θεμάτων βρίσκεται στα χέρια του διευθυντή/του οργάνου διοίκησης του σχολείου. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η εικόνα παρουσιάζεται ελαφρώς διαφορετική: σε περίπου τις μισές από τις υπό εξέταση χώρες, η ευθύνη λήψης αποφάσεων ανήκει πλέον στους διευθυντές/στα όργανα διοίκησης των σχολείων, εκτός των αποφάσεων για τις μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες συνεχίζουν να αποτελούν προνόμιο των εκπαιδευτικών στις περισσότερες χώρες.

: Ευρυδίκη, Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη, 2013

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ