Εκθεση ΑΣΕΠ 2019: Οι λεπτομέρειες των εκπαιδευτικών Προκηρύξεων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/12/2020 - 15:33 | Author: Newsroom Ipaidia
Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2020 - 13:28

Εκθεση ΑΣΕΠ 2019: Η παρούσα Έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. κατά το ημερολογιακό έτος 2019. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4/2020 απόφαση της Ολομέλειάς του. Περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη θεσμική μορφή και τις αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π., την οργάνωση και λειτουργία του και, κυρίως, τη δραστηριότητά του κατά το έτος 2019 όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού .

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 5262 – 30.11.2020 η Ετήσια Εκθεση του ΑΣΕΠ, έτους 2019. Η Έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. κατά το ημερολογιακό έτος 2019.

Περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη θεσμική μορφή και τις αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π., την οργάνωση και λειτουργία του και, κυρίως, τη δραστηριότητά του κατά το έτος 2019, όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και τις αποφάσεις των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής.

Το έτος 2019 εκδόθηκαν συνολικά επτά (7) προκηρύξεις κατάταξης εκπαιδευτικών και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, εκ των οποίων οι πέντε (5) προκηρύξεις αφορούν Ε.Α.Ε. και οι δύο (2) προκηρύξεις Γ.Ε. και υποβλήθηκαν 127.938 ηλεκτρονικές αιτήσεις στο Α.Σ.Ε.Π.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά που αποδείκνυαν τα προσόντα, κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλούνταν οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, για τον διορισμό τους ως μονίμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων, υποβάλλονταν στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αμέσως μετά την έκδοση των εν λόγω προκηρύξεων.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αφού παρέλαβαν και έλεγξαν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, και εφόσον αυτά συμφωνούσαν με τα ρητώς αναφερόμενα στις οικείες προκηρύξεις, καταχώρισαν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών που τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (στο ΟΠΣΥΔ). Στη συνέχεια, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημέρωνε το Α.Σ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής

23 Λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών η ευθύνη συντονισμού της διαδικασίας έκδοσης των αποτελεσμάτων είχε ανατεθεί στη Διεύθυνση Προκηρύξεων  58488 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5262/30.11.2020 Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ. Τα στοιχεία διασταυρώνονταν με αυτά που είχαν δηλώσει οι υποψήφιοι στις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2019  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: