Τροποποίηση έγινε στα υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις-Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του » (Β’ 218).

«Άρθρο 2

Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – Δικαιολογητικά 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η διεύθυνση της οποίας αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., εντός των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υπουργική απόφαση για την προκήρυξη των εξετάσεων.

2. Οι υποψήφιοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και συμπληρώνουν την αίτησή τους. Mε την ηλεκτρονική αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΓ.

3. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης τα αναγκαία ατομικά στοιχεία που θα αξιοποιηθούν για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, καθώς και για την απόδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επιτυχίας εφόσον διεξέλθουν επιτυχώς τις εξετάσεις.

Επιπλέον, επιλέγουν την εξεταζόμενη γλώσσα, το εξεταζόμενο επίπεδο και την περιοχή εξέτασης στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν από τις διαθέσιμες περιοχές εξέτασης που έχουν ανακοινωθεί με την υπουργική απόφαση για την προκήρυξη των εξετάσεων.

Επιλέγουν, επίσης, την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (που μπορεί να είναι διαφορετική από τη Διεύθυνση της περιοχής εξέτασης) στην έδρα της οποίας λειτουργεί η Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 της παρούσας. Από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει επιλεγεί θα παραλάβουν οι υποψήφιοι το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση επιτυχίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 της παρούσας.