Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών

Καθορίζονται οι διαδικασίες διενέργειας των κοινών ειδικών εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα

Πρόγραμμα εξετάσεων

Το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Στο πρόγραμμα αναφέρονται η ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος, η διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων

Εξεταστικά κέντρα

Α. Το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»,

με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης εξετάζεται σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που μπορεί να είναι Λύκεια ή άλλα διδακτήριο ή χώροι εκτός των Λυκείων που στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως παραρτήματα εξεταστικών κέντρων. Ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Β. Το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

εξετάζεται σε εξεταστικά κέντρα που είναι Μουσικά Σχολεία ή άλλα διδακτήριο ή χώροι εκτός των Μουσικών Σχολείων που στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως παραρτήματα των εξεταστικών κέντρων αντίστοιχων Μουσικών Σχολείων, με την προϋπόθεση να υπάρχει κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμός με μουσικά όργανα (πιάνο κλπ).

Τα εξεταστικά κέντρα για την διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εμπίπτουν στις διατάξεις της αριθμ. Φ253/155439/Β6/2009 (Β΄ 2544) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση, εξετάζονται στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

2. Οι υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου για εισαγωγή στα εν λόγω Τμήματα και ειδικότερα για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά στο χρονικό διάστημα υποβολής της Αίτησης- Υπεύθυνης δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι Αιτήσεις

Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα αντίστοιχα Βαθμολογικά Κέντρα όπου λειτουργούν Επιτροπές Εξέτασης των ανωτέρω υποψηφίων.

3. Όσοι υποψήφιοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπέβαλαν αίτηση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, εξετάζονται στο μάθημα της «Μουσικής Αντίληψης και Γνώσης» σε εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, που ορίζεται με υπουργική απόφαση.

Όσοι υποψήφιοι της παρ.1 του παρόντος άρθρου υπέβαλαν αίτηση σε Λύκεια των υπόλοιπων Περιφερειακών Διευθύνσεων της χώρας εξετάζονται στο μάθημα της «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» σε εξεταστικό κέντρο της Αττικής που ορίζεται με Υπουργική Απόφαση.

4. Η εξέταση των υποψηφίων της παρ.1 του παρόντος άρθρου για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» πραγματοποιείται στα ίδια εξεταστικά κέντρα και με τον ίδιο τρόπο, όπως και για τους λοιπούς υποψηφίους.

Δείτε το ΦΕΚ