Τι αναφέρει η διάταξη που περιλαμβάνει στο του Υπουργείου Παιδείας για τα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Σε ειδικώς οργανωμένα και καταλλήλως στελεχωμένα (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, και υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ 71, καθώς και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04 που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης ή και από εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων εφόσον πρόκειται για μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, εφόσον πρόκειται για μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής. Τα ΤΕ λειτουργούν με δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων»