Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή αφορά στις αναρρωτικές άδειες, αφού εξαιρεί την κανονική και την ειδική άδεια, αναφέρει η ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας.

H ανακοίνωση

Στην υπ. αριθμ. 48230/Η2 – ΦΕΚ B 1762 – 28.04.2021 – ΚΥΑ των Υπουργών ΠΑΙΘ και Οικονομικών, με θέμα το ειδικό επιμίσθιο των και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, παράγραφος 6,προστέθηκε μία διάταξη που αναφέρει ότι: “Η καταβολή του ειδικού επιμισθίου διακόπτεται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπεται ρητά από τα οριζόμενα στην παρ. 5 της παρούσας και σε κάθε περίπτωση, όταν καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασης παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνεχόμενο ή διακεκομμένο, χωρίς παροχή έργου εξαιρουμένης της κανονικής και ειδικής άδειας.”

Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή αφορά στις αναρρωτικές άδειες, αφού εξαιρεί την κανονική και την ειδική άδεια. Αν δηλαδή ένας/μια συνάδελφος έχει την ατυχία να τραυματιστεί ή να ασθενήσει σοβαρά, για πάνω από δύο (2) μήνες συνολικά σε διάστημα τεσσάρων -4- ετών (!!!!!!!), δεν του/της καταβάλλεται το επιμίσθιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύψει ούτε τα βασικά του/της έξοδα, για να μην κάνουμε λόγο και για τα αυξημένα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που πιθανώς δεν καλύπτονται από την ασφάλεια στο σύνολό τους. Το ειδικό επιμίσθιο λοιπόν δεν καταβάλλεται σε περιόδους που οι συνάδελφοι βρίσκονται σε δεινή θέση και το έχουν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Θεωρούμε τη ρύθμιση αυτή επιεικώς απαράδεκτη και μη συμβατή με τον ίδιο το σκοπό και το νόημα της καταβολής του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού, αφού οι συνάδελφοι αντί να βοηθούνται στις δύσκολες στιγμές, τιμωρούνται από την υπηρεσία κι εγκαταλείπονται στην τύχη τους στην ξένη χώρα. Η διάταξη αυτή έρχεται μάλιστα να προστεθεί σε μια σειρά από ανωμαλίες και προβλήματα στην έγκαιρη και συστηματική καταβολή του ειδικού επιμισθίου (χαμηλό επιμίσθιο, υπερβολική γραφειοκρατία, αδικαιολόγητη αργοπορία, επιπλέον κόστος για την επίσημη μετάφραση των αναρρωτικών αδειών, μη χορήγηση γονικής άδειας αναρρωτικής τέκνου ), που επιβαρύνουν άσκοπα τους συναδέλφους και τους δημιουργούν άγχος και ανασφάλεια, αποτελώντας ένα ακόμη αντικίνητρο -στα τόσα που συνεχώς επισημαίνουμε- για την απόσπαση στο εξωτερικό.

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε την άμεση απόσυρση της τιμωρητικής αυτής διάταξης, που μόνο στόχο έχει να πλήξει την αξιοπρεπή διαβίωση των συναδέλφων, όποτε φυσικά παραστεί αδήριτη ανάγκη να κάνουν χρήση περαιτέρω των δύο (2) μηνών αναρρωτικής άδειας.