Σας ενημερώνουμε ότι, με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  οι υπηρετούντες (μόνιμοι και αναπληρωτές) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 88.238.


Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Από αυτούς,  66.117  είναι μόνιμοι  Εκπαιδευτικοί (ποσοστό 74,93 %) και 22.121 αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί (ποσοστό 25,07 %).

 

Αναλυτικά οι υπηρετούντες   μόνιμοι   και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κλάδο είναι:

 

1.α. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  
  ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
1 ΠΕ 60 [ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ] 11.268 3.374 14.642
2 ΠΕ 61 [ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ]        24     40        64
3 ΠΕ 60.50     760      760
ΣΥΝΟΛΑ 11.292 4.174 15.466

 

2.β. ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  
  ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
1 ΠΕ 70 –    [ΔΑΣΚΑΛΟΙ ] 40.539 5.786 46.325
  ΠΕ70  –     [ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΑΤΟΣ]      246     17      263
2 ΠΕ 70.50 [ΔΑΣΚΑΛΟΙ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ]   2.915   2.915
3 ΠΕ 71       [ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ]   1.121 1.396   2.517
4 ΠΕ 05-     [ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ]   649    129     778
5 ΠΕ 06-     [ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ] 3.666    835   4.501
6 ΠΕ 07  –   [ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ]    358    342     700
7 ΠΕ 08 –    [ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ]    126 1.384  1.510
8 ΠΕ 11       [ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] 4.476   552  5.028
9 ΠΕ 79.01 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ] 1.042   571 1.613
10 ΠΕ 79.01.50 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ]      67      67
11 ΠΕ 86       [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ] 1.694   487  2.181
12 ΠΕ 91.01  [ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]      27  727    754
13 ΠΕ 91.01.50 [ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]    48      48
14 ΠΕ 92.02  [ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ]    65     65
15 ΠΕ 92.02.50[ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ]      2     2
16 ΤΕ 16 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ]        1       1
17 ΤΕ 16.50  [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ]    25 25
ΣΥΝΟΛΑ 53.945 15.348 69.293

 

 

3.γ.  ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ[ ΕΕΠ/ΕΒΠ ]
  ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
1 ΠΕ 21 [ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ] 135   76   211
2 ΠΕ 23 [ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ] 128 239   367
3 ΠΕ 25 [ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ]   83 960 1.043
4 ΠΕ 28  [ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ]   62  52   114
5 ΠΕ 29 [ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ]   79   55   134
6 ΠΕ 30 [ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ] 118 269   387
7 ΠΕ 31 ΚΠΔ[ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ]       1      1
8 ΠΕ ΕΒΠ [ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] 275 947 1.222
ΣΥΝΟΛΑ 880 2.599 3.479

 

    ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
1 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ 11.292    4.174 15.466
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ 53.945  15.348 69.293
3 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

[ ΕΕΠ/ΕΒΠ ]

     880    2.599   3.479
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 66.117 22.121 88.238