Από κοινού τα Διοικητικά Συμβούλια των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων της , καταθέτουμε αίτημα απόσυρσης του άρθρου 110 “Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4186/2013”.

(Όπως προστέθηκε με την παρ. 1 Άρθρο51 του Ν. 4589/2019 με ισχύ την 29/1/2019) του νομοσχεδίου “Εθνικό Σύστημα , Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης … και άλλες διατάξεις, ενώ καταγγέλλουμε την αδικαιολόγητη και ύποπτη προσθήκη του παραπάνω άρθρου, δύο μόλις ημέρες πριν τη συζήτησή του στη Βουλή, χωρίς πρότερη ανάρτησή του στη Διαβούλευση.

Συγκεκριμένα:

Α. Η νέα επταμελής σύνθεση του ΔΣ αποκλείει τη συμμετοχή αιρετού εκπροσώπου των εργαζομένων

Εκείνοι που στηρίζουν το Ίδρυμα με καθημερινή κατάθεση κόπου και μόχθου, οι εργαζόμενοι, πέτυχαν, όπως προβλέφθηκε με το άρθρο 51, παρ.1 του ν. 4589/19 (ΦΕΚ 13/Α΄/29-1-19) για πρώτη φορά, την συμμετοχή κοινού εκπροσώπου των εργαζομένων (εκπαιδευτικών και διοικητικών) της ΣΔΣΤΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής ως ενδέκατο μέλος του οργάνου αυτού, μετά από άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Ενώ με την αρ. πρ. Φ17/73450/δ4/10-5-19 (ΦΕΚ 290/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./25-5-19) απόφαση ορίστηκαν τα υπόλοιπα έξι, μη συνδεόμενα με
πάγιες θέσεις, μέλη του Δ.Σ. και αυτό συγκροτήθηκε και προχώρησε σε τακτικές συνεδριάσεις, η πλήρωση της θέσης του εκπροσώπου των εργαζομένων παρέμεινε κενή παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας προς κάθε αρμόδιο και όπως αποδεικνύεται, όχι τυχαία.

Β. Η νέα επταμελής σύνθεση του ΔΣ δεν προβλέπει τη συμμετοχή της/του εκάστοτε

Γενικής/ού Διευθύντριας/Διευθυντή

Το σύνολο των εργαζομένων έχει ως διοικητικό του προϊστάμενο τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή που έχει καθημερινή παρουσία στο Ίδρυμα και γνώση όλων των θεμάτων εκπαιδευτικών και διοικητικών. Επίσης είναι ορισμένος ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ιδρύματος. Παρά λοιπόν τις ανωτέρω ιδιότητές του δεν θα έχει λόγο στο νέο Δ.Σ, όντας εξαρτημένος από την ιδιότυπη διαρχία που διαπνέει τη διοίκηση του Ιδρύματος τις τελευταίες δεκαετίες.

Γ. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο νέο νομοσχέδιο για το νομικό πλαίσιο της επιλογής των τεσσάρων διοριζόμενων μελών και τα τυπικά προσόντα αυτών.

Για την επιλογή των τεσσάρων διοριζόμενων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν. 4735/2020 – ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020 και συγκεκριμένα τα άρθρα 20,21,22 και 23 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ “Επιλογή Διοικήσεων στον δημόσιο τομέα’’ ή για μια φορά ακόμη η Σιβιτανίδειος θα εξαιρεθεί (αν και δεν ανήκει στα Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4735/2020 σύμφωνα με το άρθρο 20) από την εφαρμογή του νόμου;

Επίσης με την ασαφή διατύπωση της ιδιότητας του μέλους επιστημονικών ενώσεων ή επιμελητήριων δίνεται η δυνατότητα ακόμη και σε μη ενεργά μέλη της επαγγελματικής ζωής να συμμετέχουν ως μέλη. Η Σιβιτανίδειος Σχολή επιχορηγείται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό και είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί όπως και οι υπόλοιποι φορείς τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Ζητούμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο όπου, πέρα από τα ex officio μέλη, να συμμετέχουν άτομα που έχουν θεσμικό ρόλο σχετιζόμενο με την επαγγελματική εκπαίδευση και στο οποίο να εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι- διοικητικοί και εκπαιδευτικοί, με ένα τουλάχιστον αιρετό μέλος. Ένα Διοικητικό Συμβούλιο που θα παίρνει υπόψη του τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις που η σύγχρονη εποχή δημιουργεί σχετικά με την λειτουργία μίας ιστορικής Σχολής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπως η Σιβιτανίδειος.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ