για την σχολική εορτή των

Πλούσιο Υλικό για την Εορτή των τριών Ιεραρχών.

Μικρά θεατρικά ργα γιά σχολική γιορτή Τριν εραρχν

(πό τό CD Μακεδονία μου λλάδα, κδοση Χρ. λπίς)

(πό τό CDσμα Καινόν, κδοση Χρ. λπίς)

Κείμενα-Θεατρικά

Παρουσιάσεις σε PowerPoint